تاریخ انتشار: 
1395/12/19

تذکر به خاتمی: آزادی اشتغال

دانلود (260.21 کیلوبایت)

در این نامه، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به محمد خاتمی، ریاست جمهوری وقت اعلام می‌کند که با توجه به شکایات رسیده و شواهد موجود، اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شهروندان بهائی نقض شده است. طبق اصل مزبور «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»