تاریخ انتشار: 
1396/08/17

ندیدن و نشنیدن، تبعیض

تبعیض - ناخودآگاه؟ قسمت سوم: ندیدن و نشنیدن، تبعیض