چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

برنامهی دوم و عقبگرد از سیاستهای تعدیل اقتصادی در سال ۱37۲ برنامهی پنجسالهی اول به پایان رسید و باید برنامهی دوم توسعهی جمهوری ال اس می به اجرا گذاشته میشد، اما اختنظر الف های اساسی به وجودآمده درخصوص روند و مسیر توسعهی اقتصادی کشور و مسیری که میبایستی طی میشد، این برنامه را با یک سال تأخیر در سال ۱373 عملیاتی کرد. با این تفاوت که تمام اقداماتی که گفته میشد توصیههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود راکنار گذاشت و دوباره بهسمت سیاستهای تثبیت قیمتها و دخالت بیشازپیش دولت در عملکرد و تصمیم سازی بنگاه و واحدهای اقتصادی پیش رفت وکنترل قیمتها و تعزیرات حکومتی را به اجرا ال گذاشتند. در عرصهی سیاستهای ک ن اقتصادی هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، ناچار شد رئیس سازمان برنامهوبودجه، مسعود روغنی زنجانی، وزیر اقتصاد، محسن نوربخش و رئیس کل بانک مرکزی، غالمحسین عادلی، را تغییر دهد و آنها را به دوستان دیروز و منتقدان امروز خود در جناح راست سنتی واگذار کند، دوستانی که با کمک و همراهی آنها جناح چپ را نشانه رفته و حذفکرده بودند . مسعود نیلی با افسوس از این عقبگرد و بی توجهی به تجربههای جهانی یاد میکند:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2