چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۱3 بهمن احمدی امویی از آن یک چیز تخیلی است. 71 بررسی آمار عملکرد سازمان خصوصیسازی نشان میدهد اولین فرایند خصوصیسازی ال ا در سال عم ۱37۰ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد. براساس آمارهای سازمان خصوصیسازی، طی سالهای ۱37۰ ت ا ۱375 حدود 33۲ میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است. نکتهی قابلتأمل دربارهی واگذاریها در دولت هاشمی این استکه در این دوره حدود 3۱ درصد از واگذاریها بهصورت مذاکرهای انجام شده است که این میزان ال ا به برخی عم افراد و نزدیکان افراد صاحبنفوذ در دولت واگذار شد. برخی از این واگذاریها بهدلیل نبود تخصص خریداران، بهزودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبهرو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی ازاینطریق از دست رفت. براین اساس، یکی از موضوعات بسیار تأسفبار خصوصیسازی در این دوره ارزش گذاری بسیار پایین شرکتهای دولتی برای واگذاری است. 71 .گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2