چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ نام او در تعدادی از مصاحبهها بارها تکرار شد و عدهای او را نقد کردند و، ال بنابراین، زم بود حرفهای او هم شنیده شود. حاصلکار کتابی استکه در دست دارید. در پانوشت های صفحات مختلف کتاب بار ها از عنوان «گفتو گوی شفاهی» استفاده شدهکه در واقع ارجاعی است به مصاحبه هایی که با افراد مختلف کردم. خیلی امیدوار بودم که این کتاب با کمترین تغییراتی در محتوا و لحن بیان در ایران و به صورت رسمی منتشر شود. اما پس از نزدیک دو سال مذاکره با ناشران مختلف امکان انتشار آن میسر نشد. شهریور ۱۴۰۲

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2