چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱96 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ د ی گر یان الن و مجر مسؤو امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی وچه بهعنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود بهگونهای بیمه کند که بیمهگر کلیه هزینهها و مخارجی را که هر یک یان الن و مجر از مسؤو امر واگذاری،تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد. ماده -۲5 پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آنکه مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصییا تعاون ی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود. تبصره- تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است. ماده -۲6 سهامی که در اجرای این قانون فروخته میشود و یا بین دستگاههای اجرائ ی نقل و انتقال مییابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد ( %۱۰۰ ) سهام آن ها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسساتدولتی ) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعیشده یاقطعینشده بهعهده دولت ی ا دستگاهاجرائی واگذارنده حسبمورداست. ماده -۲7 آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که ازنظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دول تی هستند و ارتباط استخدامی آن ها با دستگاه اجرائی ذیربط، در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع میگردد، میتواننددر صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. تبصره-کلیه قوانین و مقررات مربوط بهکسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد ( ( ۴9 ) و 5۰ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱35۴ نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2