چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

فهرست مقدمه ................................ ................................ 9....................... روش و اهداف خصوصیسازی ................................ ۱5...................... دولتیشدن اقتصاد ایران ................................ ۲۱............................... خصوصیسازی در دولت چپگرای میرحسین موسو ی ۴9......................... دولت اول هاشمی رفسنجانی ................................ 6۱......................... خصوصیسازی در برنامهی اول ................................ 65...................... ی العات و سپاه برا ورود وزارت اط شرکتداری 83.................................. حوزهی علمیه ال و خرید ستیکسازی دنا ................................ 97........... برنامهی دوم و عقب گرد از سیاستهای تعدیل اقتصادی ۱۱۱..................... تبد ی ل سپاه به قدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی ۱۱5................................ برنامهی سوم؛ آغاز دوبارهی خصوصیسازی ۱35.................................... اه ل یت در خصوصیسازی ................................ ۱۴9.......................... مولدسازی آخرین میخ تابوت خصوصیسازی ۱73.................................. پیوستها ................................ ................................ ۱8۱..............

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2