درآمدی بر صلح جاودان کانت

38 جنگ و صلح از دید کانت شوند. ‌ ایمی ‌ ها با پافشاریبرحاکمیتخودسد راه تحقّقچنینایده ‌ دولت ها نظم قانونی و آزادی معقول ‌ ی مدنی، انسان ‌ طورکه در استقرار جامعه ‌ همان ها ‌ توان اندیشید که دولت ‌ اند، می ‌ ی توحّش ترجیح داده ‌ را بر آزادی وحشیانه خشونت غیرقانونی وضع طبیعی خام را رهاکنند. ولی در عوض، هر دولتی بیند. در روابط ‌ ی آزادی از هرگونه قیدوبندخارجی می ‌ مثابه ‌ حاکمیّتخود را به ایستد. در درون ‌ ، خباثتطبیعت انسانی عریان پیشچشم می ‌ آزاد میان مردم های حکومتْ پنهان ‌ آفرینی ‌ ی مدنی این خباثت زیر نقاب محدودیت ‌ جامعه ها ‌ ی بحث ‌ یحق را از همه ‌ شود. در نتیجه، در کمالصداقت، ما باید کلمه ‌ می قدر جسور نبودهکه از ‌ ی جنگحذفکنیم. ولی تاکنون هیچ دولتی آن ‌ درباره چنین اقدامیحمایتکند. زیرا هنوزهم برایتوجیهخشونتنظامی ازکسانی گران ‌ ی آنها توجیه ‌ و دیگران (که همه 9 پوفندورف 8 چون هوخو گروتیوس، های قانونی آنها ‌ شود، گرچه دستورالعمل ‌ ضعیفی هستند) یاری گرفته می خودهدف ‌ خودی ‌ ها به ‌ تواندکمترین نیرویقانونیداشته باشد، زیرا دولت ‌ نمی شمرند، هرگز هیچ ‌ اجبار بیرونیِ متعارف نیستند. دلایلیکه این مراجع برمی هایخود دست بکشد. ولی احترام به مفهوم حق ‌ دولتی را وانداشتهکه از نیت در یکتــابِ ‌ مدار هلنــدی، نویســنده ‌ شــناس و سیاســت ‌ ) «قانون ۱۶۴۵-۱۵۸۳( Hugo Grutius 8 )کـه نخسـتین اث ـر م ـدون در حق ـوق ۱۶۳۱ ، صـورت نهای ـی ۱۶۱۹( ب ـاب حق ـوق جن ـگ و صل ـح فقــط قواعــدی ‌ گویــد قانــون طبیعــی نه ‌ رود. در ایــنکتــابگروتیــوس می ‌ الملــل بــه شــمار مــی ‌ بین عن ـوان ‌ کن ـد. اگرچـه جن ـگ را به ‌ ب ـرای رفت ـار اف ـراد بلکـه قواعـدی نی ـز ب ـرای رواب ـط مل ـل مق ـرر می کن ـد، اقـدام ب ـه آن را جـز در مـوارد معی ـن (مانن ـد دفـاع از ‌ ای در سیاسـت مل ـل محکـوم نمی ‌ وسـیله کنـد کـه در جنـگ بایـد افـراد و امـوال آنـان محتـرم شـمرده ‌ شـمارد و تأکیـد می ‌ کشـور) جنایـت می .المعــارف مصاحــب ‌ دائرة شــود.» بنگریــد بــه ) قاضــی و مــورخ ۱۶۹۴-۱۶۳۲( «فرایهــر زاموئــل فــون پوفنــدروف Samuel von Pufendorf 9 المللــی. وی معتقــد بــود ‌ هــای فــراوان راجــع بــه قوانیــن بین ‌ یکتاب ‌ معــروف آلمانــی و نویســنده بـه ‌ هـا جزئـی از حقـوق طبیعـی آنهاسـت. پوفنـدروفکتـاب تاریـخ مفصلـی هـم راجـع ‌ قانـون ملت دائرةالمعــارف مصاحــب. نقــل از ‌ امپراطــوری مقــدس روم تدویــنکــرد، به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2