درآمدی بر صلح جاودان کانت

کانت صلحجاودان]سوی ‌ بهتفسیریبر [ نوشته شد، درست بعد از ۱۷۹۵ در سال صلح جاودانسوی] ‌ ی [به ‌ رساله دانیمکه آیاکانت نیز همراه عموم مردم از این امر رضایت ‌ ما نمی 1 ِل. ‌ صلح باز داشت یا اینکه بیشتر بیمناک بود. به هر روی، او این صلح را مانند موارد اشرا داشتریختن ‌ دانست. آنچه قصد انجام ‌ بسمی ‌ پیشین، صرفاً یک آتش نویس خود را ‌ طرح شرایطی برای صلح بودکه برای همیشه بپاید. او پیش های ‌ صورت پیمانصلحجاودان تدوینکرد.کانتشکل [و الگوی] پیمان ‌ به ی خود را برگزید، با موادّ مقدماتی، موادّ قطعی، و موادّ ‌ صلح رایج در زمانه نویس افزود که در آنها معنای ‌ سرّی. او ضمائم و ملحقاتی به این موادّ پیش ی صلح جاودان را شرح داد و به بحثگذاشت. ‌ ایده میـان پـروس و فرانسـه امضـا شـد. طبـق ایـن ۱۷۹۵ صلـح بـازل در پنجـم مـاه مـه Basler Frieden 1 بیـرون آمـد و دارایـی خـود را تـا اطـ ع ثانـوی ‌ ی فرانسـه ‌ زده ‌ معاهـده، سـپاه پـروس از خـاک انقـ ب ی غربـی رود رایـن بـرای فرانسـه وانهـاد. ‌ درکرانـه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2