درآمدی بر صلح جاودان کانت

48 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به ِ مستحکمحکومت است. این ‌ نظامسیاسیجمهوری از نظر نهادی، نوع ِ شخصی او ‌ روایی نیستکه نیکی و فرزانگی ‌ ِ فرمان ‌ ِ خوب ‌ [شبیه] حکومت رسد. ‌ روا به پایان می ‌ را از دیگران متمایز نماید. چنین حکومتی با مرگ فرمان توان ‌ دهد. می ‌ ِ مستقل از افراد به حیاتخود ادامه می ‌ ِ قانونی ‌ ولی نظام سیاسی ها ‌ آنبر اساسقانون ‌ یآنگفت: «بهتریننظامسیاسی آن استکه قدرت ‌ درباره ها.» ‌ شود، نه برحسب انسان ‌ اعطا می ‌ِ اند. اولآنکه آزادی ‌ یسرشتنظامسیاسیجمهوری ‌ ، نمایاننده ‌ سهشناسه نحو قانونیحاکم، حقوق بشر را تضمینکند؛ حقوقیکه وابسته به اکثریت ‌ به نیستند. دوم تفکیکقوا. سوم سیستم حکومت نمایندگیکه به انتخابات آزاد .پیوند دارد اعتماد ‌ ِ قابل ‌ یقطعیاولایناستکهیکحکومتقانون ‌ ِ مادّه ‌ یاصلی ‌ ایده تواند تحت نوع ‌ ی عمومی ــ تنها می ‌ آمیز قانون با اراده ‌ ــ و اصلاح مسالمت هاییکه ‌ ِ حکومت صورت بندد. صلح پایدار نیز تنها میان دولت ‌ جمهوری کنندممکناست، زیرا تنهاجمهوریاستکه ‌ یجمهوریحکومتمی ‌ شیوه ‌ به ِ‌ یمشترکجماعت ‌ ِ جنگ، مقدمه ‌ واقع پایدار ‌ ِ به ‌ هاییدر وضع ‌ بس ‌ جای آتش ‌ به کنند. ‌ را خلق می 9 قانونی های ‌ ِ دولت ‌ ی فدرالیسم ‌ الملل باید بر پایه ‌ ی قطعی دوم: «حقوق بین ‌ مادّه آزاد بنا شود.» شمول، ‌ ِ نه دولت جهانی یا حکومت جهان ‌ ی دوم خواهان برقراری ‌ مادّه الملل، است. ‌ های آزاد»، همچون قلمرو حقوق بین ‌ بلکه «فدرالیسم دولت 9 Lawful community

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2