درآمدی بر صلح جاودان کانت

51 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به روی،کانتجنگرا به هر ‌ شود. بر این ‌ آمده و فقط با انسان آزاد نگاه داشته می شرط تحول انسان به موجودی اخلاقی، ‌ کند. اوصلح را تنها به ‌ بهایی نفی نمی داند. ‌ یحق، مطلوبمی ‌ سرچشمه ی ‌ ِ (شیوه ‌ داخلی 10 صلح، برحسبکانت،سراسر وابسته به قانون اساسی تنهایی در موقعیت حفظ آن ‌ هایی استکه به ‌ ِ) دولت ‌ «جمهوری» حکومت کند، از عقل او. ‌ هستند. این قانون اساسی از طبیعت درونی انسان پیروی می توان این را بر آنها ‌ ی آن را فراهمکنند. نمی ‌ ها باید از سر ضرورت زمینه ‌ ملت ِ آنها به این هدف باشد. ‌ ِ رسیدن ‌ تحمیلکرد. ولی چه بسا عقل انسانی امید الملل، آنهایی ‌ های توانا بر صلح جاودان تحت قانون بین ‌ اگر تنها ملت ی ‌ یجمهوریحکومت را دارند ــ نوعیکه به هیچ روی همه ‌ هستند که شیوه ی ‌ ی بلند گذار، تا زمانیکه همه ‌ اند ــ اکنون، در دوره ‌ ها بدان دست نیافته ‌ ملت ِ آزاد باشند، چه باید کرد؟ از ‌ یجمهوری ‌ شیوه ‌ ها برایحکومتبر خود به ‌ ملت طور ‌ هایدارایحکومتیکه به ‌ نظر کانتفقط یکراه ممکن وجود دارد: ملت اند، به همسایگان ‌ قانونی از طریق قانون خودساخته (جمهوری) تأسیسشده ِ ترک مجاورت ‌ خود حق انتخاب بدهند که با آنان وارد وضعیت قانونمند یغریبی از کانتاستکه نباید از آنگذشتیا آن را لاپوشان ‌ شوند. اینجمله در منازعات ‌ آید که مداخله ‌ ای به نظر می ‌ ی مقدماتی ‌ کرد. این خلاف مادّه توان همچون قانون ‌ کرد. این جمله را نمی ‌ ها را منع می ‌ داخلی دیگر دولت ی ‌ دهنده ‌ دهیم)، فهمید. ایننشان ‌ باره بعداً بیشتر توضیحمی ‌ (دراین 11 تجویزی 10 Verfassung/constitution ) نـوع خاصـی prohibiting law «قانـون تجویـزی» در برابـر قانـون تحریمـی ( permissive law 11 دهـد کـه برخـی از اعمـال ممنـوع نیسـتند، ‌ ی حـق خـود توضیـح می ‌ از قانـون اسـت.کانـت در نظریـه ان ـد. ویژگ ـی قوانی ـن تجوی ـزی آن اسـتک ـه ن ـه ب ـه عمل ـی دسـتور ‌ در حال ـیک ـه برخـی دیگ ـر ممنوع

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2