جستاری در ناپدیدسازی قهری

61 فراسوی تعریف ناپدی دسازی قهری در این فصل اشتراکات و اختالفات تعریف ناپدیدسازی قهری در چهار سند بینالمللی و تفسیرهایی که برای روشن کردن برخی ابهامها ی این تعریفها از جانب نهادهای سازمان ملل متحد یا منطقه ای ارائه شده است مورد بحث قرار گرفته است. جنبش جهانی حقوق بشر راهی طوالنی برای به رسمیت شناختن این جنایت و شکل گیری نهادهایی که فعاالن را در مبارزه خود علیه این جنایت یاری خواهد کرد طی کرده است. ابهامات موجود در این تعریف ها می توانند به گونه ای تفسیر شوند که راه مبارزه علیه ناپدیدسازی را دشوارتر و یا تسهیل کنند. تصویب این اسناد و شکل گیری نهادهای نظارتی هدف نهایی نیستند، بلکه «محافظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری» هدفی است که جنبش جهانی حقوق بشر برای آن مبارزه میکند. به همین دلیل، با تکرار تاکید «گروه کاری» در ضرورت تفکیک جنایت ناپدیدسازی از جنایت های مشابه مانند بازداشت و اعدام خودسرانه، بازداشت اجباری، آدم دزدی ، بازداشت و زندانی بودن بدون ارتباط با خارج از زندان و اعدام فراقضایی ، اضافه می کنم که این تفکیک نباید به گونه ای باشد که عمال اطالق جنایت ناپدیدسازی را بسیار محدود و شاید در عمل بی فایده کند. به همین دلیل است که من با عاریت گرفتن از قاضی بالتاسار گارسون (Rothenberg 2002, 948) اینگونه فکر می کنم که جنایت ناپدیدسازی یک مفهوم زنده و پویا است و دعوت می کنم که ضمن وسواس در تفکیک این جنایت از جنایت های مشابه و پرهیز از مبتذل کردن آن ، حداکثر انعطاف در تعیین مرزهای آن را در نظر گرفته و به یاد داشته باشیم که هدف پایان دادن به این نوع از جنایت هولناک است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2