جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 74 شده آیا در گواهی فوت ذکر شده است که فرد در اثر اص ابت گلوله کشته شده است؟ عدم وجود این اطالعات گواهی فوت را از اعتبار ساقط میکند. «گروه کاری» در 1390 سه درخواست اضطراری 8 در مورد رضا شریفی بوکانی، لئونارد کشیشیان، کو هیار گودرزی و بهنام گنجی که به دلیل قطع م ها القات در خطر ناپدیدسازی قرار داشتند ارسال کرد ه است. (AR 2010-11, Par 253-57) دولت نیز در سال بعد با جزئیات به این درخواستها پاسخ داده است. (WGEID, AR 2011-12, Par 186-90) بنا به روش کاری «گروه کاری» نام افرادی که در درخواست اضطراری ذکر شده است در بانک اطالعاتی این گروه ثبت نخواهد شد و ارائه اطالعات نیز در گزارش «گروه کاری» به عنوان موارد روشن شده ذکر نمیشوند. (WGEID 2023, 42-43) با توجه به دالیلی که «گروه کاری» در رد پاسخ های ایران ارائه کرده است شرایط پذیرش پاسخ ها برای روشن شدن سرنوشت و مکان افراد را بدین ترتیب دسته بندی می کنم: الف) الزم است تحقیقات مستقل، بی طرفانه، جامع و موثر در هر مورد ناپدیدشدهگی انجام و گزارش آن با جزئیات برای «گروه کاری» ارسال شده باشد؛ ب) در صورت زنده بودن فرد ناپدیدشده: )1 اگر فرد آزاد شده، محل زندگی او دقیقا ذکر و از طرف منبع تائید شده باشد، )2 اگر هنوز زندانی است محل بازداشت وی مشخص و ارتباط وی با خانواده برقرار شده باشد و به ویژه شرایطی فراهم شده باشد که در حمایت قانون قرار گرفته باشد، پ) اگر فرد ناپدید شده فوت کرده است: 1 ) در صورت اعدام حکم دادگاه، تاریخ اعدام، گواهی فوت و محل دفن برای «گروه کاری» ارسال شده باشد. در صورتی که امکان مشخص کردن محل دفن وجود ندارد الزم است پس از انجام تحقیقات ال مطابق با تعهدات کشورها در «اع میه» با دالیل قانع کننده نشان داده شود که امکان مشخص کردن محل دفن وجود ندارد، 8 الزم است به تفاوت درخواست اضطراری ( urgent appeal ) با اقدام اضطراری ( Urgent Action Procedure ) توجه داشته باشیم. اولی برای کسانی استفاده می شود که همه عناصر ناپدیدشده هر ال گی را دارا نیستند. مث چند در شرایط ممنوعیت مالقات و عدم رابطه با خانواده قرار داده شدهاند اما مقامات در اختیار داشتن فرد زندانی را انکار نکرده و محل نگهداری و سرنوشت آنان معلوم است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2