جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 82 سومین نتیجه سرکوب دشواری انتقال اطالعات توسط بستگان قربانیان به ایرانیان تبعیدی، سازمان های غیردولتی بین المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای بین دولتی ناظر بر نقض حقوق بشر بود. در عمل انتقال اطالعات به خارج از کشور و به ویژه اروپا یا از طریق مسافر انی که به اروپا سفر میکردند و آماده بودند خطر را بپذیرند و یا از طریق گروههای بسیار محدود فعاالن سیاسی که هنوز به فعالیت مخفیانه خود در داخل کشور ادامه میدادند میسر بود. 7 در چنین شرایطی انتقال اطالعات مربوط به ناپدیدشدگان در فاصله ای کوتاه از زمان ناپدیدشدن آنها به «گروه کاری» با دشواری بسیار زیادی همراه بود و غالبا گزارشها با تاخیر های چند ماهه یا بیشتر به فعاالن سیاسی ایرانی در تبعید و سازمان های غیردولتی و نهادهای ناظر حقوق بشر می رسید. عالوه بر آن عاملیت بستگان فرد ناپدیدشده در تشکیل پرونده در نزد «گروه کاری» شرطی الزم و اصلی در روش کار این گروه است. 8 این اصل مانعی دیگر در انتقال اطالعات به «گروه کاری» بود. از جمله «گروه کاری» در گزارش مربوط به 1984 به مالقات خود با نماینده شورای ملی مقاومت/ مجاهدین خلق اشاره و مینویسد 9 (WGEID, AR 1984, Par 178) : [او که] به نمایندگی از بستگان مفقودشدگان صحبت می کرد، گفت که دشوار است که تعداد دقیق ناپدیدشدگان را تخمین زد و با توجه به خطراتی که ممکن است خانوادهها برای این جستجو با آن روبرو شوند، به دست آوردن اطالعات قابل اعتماد دشوار است. وضعیت با توجه به اعدام های گسترده ناعادالنه پیچیده تر هم شده است. او گفت که این مواردی که تسلیم «گروه کاری» شده تنها چند نمونه از تعداد زیادی است که سرنوشت آنان نامعلوم است. 7 من از 1363 تا 1369 اخبار مربوط به مسائل زندان ها را از طریق مسافر و بازمانده های تشکیالت حزب توده و فدائیان خلق- اکثریت در داخل کشور به اروپا ارسال می کردم. پس از آن مسافرانی که عازم اروپا بودند مهمتر ین روش انتقال اطالعات بودند. از اواسط دهه 1370 انقالب تکنولوژیک روش ال جدید های کام ی را برای انتقال اطالعات در اختیار فعاالن داخل کشور قرار داد. 88 به بخش اول از فصل سه مراجعه کنید. 9 در همین گزارش «گروه کاری» ینده القات با نما به م «جامعه جهانی بهائی» و اطالعات ارائه شده توسط وی در مورد وضعیت بهائیان ناپدیدشده در ایران اشاره کرده است. (WGEID, AR 1984, 117)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2