دین در دنیای معاصر

تنیدگی اعتقادات و زیست اجتماعی ‌ در هم ی آیین زرتشت ‌ وگویی درباره ‌ گفت وگو با ایقانشهیدی ‌ علی مکی در گفت ی ‌ شناسی و فلسفه ‌ ی ایران ‌ دكتر علی مكى، پزشک و پژوهنده در زمینه ی پزشکی بهکسب ‌ زرتشتی، ساکن آمریکا، در دوران دانشجویی در رشته شناسی تطبیقی پرداخت. وى از ‌ دانش در تاريخ ايران باستان و دین بوده ۱۹۸۰ ی ‌ هاى پايانى دهه ‌ همکاران مركز زرتشتيانكاليفرنيا در سال امنا بوده است. ‌ اش در این سازمان، ریاست هيئت ‌ و آخرين سِمَت رسمی ،پيكمهر ،فزانا ژورنال ،پارسيانا او نوشتارهاى خود را در نشرياتى چون ها بهچاپرسانده است. از ‌ و ديگر گاهنامهنما ‌ چهره ،پيككنكاشموبدان یويراستارىمتشكلاز نمايندگانكنكاش ‌ هایویدركميته ‌ دیگرهمکاری

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2