دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 194 متکثر نیاز داریمکه در آن جوامع مختلف، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، آمیز در کنار ‌ های واضحشان به زندگی مسالمت ‌ رغم تفاوت ‌ بتوانند علی توانندبا ‌ هامی ‌ یکدیگردرچارچوبقانونمتعهدبمانند.دربهترینحالت،آن وگوشده، درخدمتبهخیر عمومی با یکدیگر همکاری ‌ یکدیگر واردگفت کنند و نسبت به رشد و شکوفایی بلندمدت اقتصاد، مؤسساتسیاسی و هایداوطلبانه، نهادهای آموزشیو فرهنگمتعهد بمانند. ‌ ن ‌ حقوقی،سازما کنم، به ‌ یمدرن نگاه می ‌ وقتی به دین، ازجمله مسیحیتو اسلام، درجامعه یحکیمانه درجهان امروزسه خصوصیت ‌ شیوه ‌ داربودن به ‌ نظرم، برایدین توان در نظر گرفت: ‌ اصلی می ها وشعائر دینیکه ‌ یمتون، سنت ‌ - بررسیعمیق، هوشمندانه و فروتنانه 1 داند؛ ‌ ها متعلق می ‌ فرد خود را به آن های مختلف آن از جمله ‌ - ارتباطعمیق و خردمندانه با مدرنیته در شکل 2 های مدرن ‌ ی مدرن، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علوم و فناوری ‌ اندیشه وگوهای هوشمندانه در رابطه با اینکه یک فرد بر اساس ‌ و بحث وگفت چیز را باید رد ‌ اشچه اجزایی از مدرنیته را باید بپذیرد، چه ‌ باورهای دینی چیزهایی باید تلاشکند؛ ‌ کند و برای بهبود چه های عملی با سایر ادیان ‌ هایکاوشگرانه و همکاری ‌ وگو ‌ - تعهد بهگفت 3 هایسکولار برای ترویجخیر عمومی در جامعه و در جهان فراتر از ‌ و گروه کشورخودمان. ی معاصر ‌ هایی از مشارکت مسیحیت در جامعه ‌ توانید نمونه ‌ آیا می انگلیسرا ذکرکنید؟

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2