دین در دنیای معاصر

205 ؟ ی اسلام به سر رسیده است ‌ آیا قصه های ‌ ی فرمان ‌ ی دین باید باشد که درنهایت یعنی تحت سیطره ‌ سیطره totalitarian� خواهی ‌ گراییغیردموکراتیکبه تمامیت ‌ فقیه. حداکثری ‌ ولی ( ی ‌ مذهبهم داردکه بر ایده ‌ شود. البته این تلقی، مدل سنی ‌ ) منتهی می ism دار احیایخلافت اسلامی بود. ‌ «خلافت» استوار است. مثلاً داعشداعیه دانیم که خلافت حدود صد سال پیش در امپراتوری عثمانی رسماً ‌ می هایی برای احیای آن در ‌ پایان یافت ولی از همان زمان تاکنون، تلاش هاکوشش طالبان برای برقراری ‌ جریان بوده است؛ جدیدترین این تلاش گویند اما از امارت ‌ «امارت» اسلامی است. طالبان از خلافت سخن نمی گویند که تفاوتچندانی با خلافت ندارد. چه امارت اسلامی در ‌ سخن می مذهب ‌ هایسنی ‌ قالبطالبان و چه خلافت اسلامی در قالب داعش، مدل ی مقابل ‌ گرایی غیردموکراتیک اسلامی است. درست در نقطه ‌ حداکثری عنوان یک ‌ گویند اسلام به ‌ گیرند که می ‌ گرایان، کسانی قرار می ‌ حداکثری گویند اسلام در گذشته ‌ دین،سراسر، دورانشپایان یافته است. اینعده می بخش باشد ولی دوران آن امروزه در عصر جدید ‌ توانست الهام ‌ شاید می ای ‌ اسلام» هم دو مدل دارد: نسخه ‌ ی «پایان ‌ به پایان رسیده است. نظریه ی سکولار پایان اسلام معتقد است ‌ ای دینی. نسخه ‌ سکولار دارد و نسخه ی ادیان پایان یافته است؛ ‌ که اسلام پایان یافته استچون اصولا دورانهمه ها ‌ چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت و چه تمام ادیان دیگر. از نظر آن ای ‌ ای بشر تعلق داشتند و دورانِ فکر اسطوره ‌ ادیان به دوران فکرِ اسطوره ایم و در عصر علم و ‌ بشر به پایان رسیده و ما وارد عصر علم و فناوریشده کنیم و امور عملیخودمان ‌ فناوری، ما برای تبیینجهان از علم استفاده می کنیم و به هیچ دینی نیاز نظری ‌ را نیز با فناوری حاصل از علم تمشیت می و عملی نداریم.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2