دین در دنیای معاصر

77 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره است،گرچه حملات او 22 پرستیِ ضدنژادپرستی» ‌ کند که نوعی «نژاد ‌ می گرایانِ تندرویی انطباق داردکه مدافع تعریفحقوق ‌ بیشتر با چندفرهنگی های فرهنگی ‌ هایی از کلیتگروه ‌ جمعیِ فرهنگی هستند. چنین حفاظت ی زندگی خود، ‌ ها را برای انتخاب شیوه ‌ واقع حق اعضای آن ‌ تواند به ‌ می نقضکند. توانند وانمودکنند که برای هدف ‌ بنابراین، طرفین این مناقشه هر دو می دهد ‌ ای لیبرال که اجازه می ‌ کنند، یعنی به نفع جامعه ‌ واحدی مبارزه می شکلی متمدنانه با یکدیگر همزیستی داشته ‌ شهروندان خودمختارش به تنیدگیِ روشنِ این دو جنبه، این دو گروه مجادلات ‌ باشند. با وجود درهم هایفرهنگی بر تحققشهروندیِ ‌ باره دارند که آیا حفظهویت ‌ تلخی دراین کند، ‌ مشترک اولویت دارد یا برعکس. چیزیکه این مناقشه را تشدید می نادرستیبه دیگری ‌ درستییا به ‌ فرضیاتفلسفی متناقضیاستکهطرفینبه )در اظهارنظریجالبگفته است IanBuruma دهند. ایانبوروما( ‌ نسبتمی ی روشنگری، ‌ سپتامبر مجادلات دانشگاهی درباره ۱۱ که بعد از حملات ی عمومی وارد ‌ ها بیرون آمده و به عرصه ‌ مدرنیته و پسامدرنیته از دانشگاه ساز تشدید ‌ های مشکل ‌ فرض ‌ مجادلات پرحرارت را پیش 23 شده است. گراییِ فرهنگیکه نقد عقلانیت بر وزن ‌ کرده است، یعنی از یکسو نسبی افزاید و از دیگر سو سکولاریسم خشککه بر انتقاد از دین اصرار ‌ آن می دارد. گرایی معمولاً بر این تصور استوار استکه ‌ قرائت رادیکال از چندفرهنگی هایمفهومی اصطلاحاً «در معیارها ‌ ها یا چهارچوب ‌ ها،گفتمان ‌ بینی ‌ جهان های ‌ تفاوت بنیادین» دارند. از این دیدگاهِ بسترگرا، زندگی بر مبنای شیوه آورد که ‌ هایی بسته به وجود می ‌ فرهنگیِ مختلف از لحاظ معنایی جهان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2