دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 80 هایدینیوسکولار ‌ فرایندهایمکملیادگیری: ذهنیت ی درستی یا ‌ این موضع سکولارگرا، لزوماً مبتنی بر قضاوت فرد درباره دار ‌ های دین ‌ ی تجربی نیستکه «شهروندان و اجتماع ‌ نادرستی اینگزاره ی ‌ گیری دیدگاه و اراده ‌ حتی در جوامع عمدتاً سکولار همچنان در شکل سیاسیسهیمخواهند بود». فارغ از اینکهکاربرد تعبیر «پساسکولار» را برای دلایل ‌ توصیفجوامع غربی اروپایی مناسب بدانیم یا نه، ممکن است به های دینی، تأثیر ماندگار خود را مدیون ‌ فلسفی قانع شده باشیمکه اجتماع دلیللجاجتوتعصبهمچنان ‌ هایپیشامدرن تفکر به ‌ آنهستندکهشکل اند؛ واقعیتی که نیازمند توضیح تجربی است. از دیدگاهی ‌ پایدار مانده اعتبار شده است. ‌ سکولارگرا، محتوای ایمان در هر حالت از نظر علمی بی های ‌ های دینی و تعامل با شخصیت ‌ ی سنت ‌ ها درباره ‌ بر این مبنا، بحث ایکه هنوز تأثیرات عمومی چشمگیری دارند، به مجادلاتی شدید ‌ دینی انجامد. ‌ می ) و «سکولارگرا» secular ی خود از کلمات، میان «سکولار» ( ‌ در استفاده اعتنای یک شخص ‌ ام. برخلاف موضع بی ‌ ) تمایز قائل شده secularist( انگار است، ‌ سکولار یا ناباورمند که نسبت به صحت ادعاهای دینی ندانم های دینی اتخاذ ‌ سکولارگراها موضعی جدلی در قبال آن دسته از دیدگاه رغم عدم اثبات ادعاهایشان از نظر علمی، همچنان در ‌ کنند که به ‌ می گرایی ‌ یعمومی تأثیرگذارند. امروزه سکولاریسم معمولاً بر طبیعت ‌ عرصه گراییکه بر فرضیاتعلمی ‌ «سخت» مبتنی است، یعنی شکلی از طبیعت بینم ‌ گرایی فرهنگی، در اینجا نیازی نمی ‌ استوار است. برخلاف نسبی زیرا چیزیکه نظر مرا 27 ایکنم ‌ ی فلسفی این تفکر اشاره ‌ که به پیشینه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2