دین در دنیای معاصر

گرا ‌ ی سیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان در ایران وگو با ایقانشهیدی ‌ میثم بادامچی در گفت های جان رالز با ‌ وگوی ما نسبت اندیشه ‌ ایقان شهیدی: موضوع گفت دموکراسی. شما ‌ ی دین و لیبرال ‌ ایران است، خصوصاً در بحث رابطه فلسفه شود: ‌ الفظی عنوانش می ‌ ی تحت ‌ اید که ترجمه ‌ کتابی نوشته وگویروشنفکرانایرانیولیبرالیسمسیاسی ‌ گرا:گفت ‌ سیاسیپسااسلام های ‌ اید برخی اندیشه ‌ در آن کوشیده 1 ، انتشارات اسپرینگر)، ۲۰۱۷( وگویی میان جان رالز و ‌ رالز را در فضای فکری ایران بومیکنید و گفت گرایی» دقیقا چیست؟ ‌ روشنفکران ایرانیبرقرارکنید. معنای«پسااسلام آیا آنچهروشنفکراندینی موردبحثدرکتابشما(مجتهدیشبستری،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2