نجف دریابندری

۸6 نجف دریابندری به غ ی راز او شخص دی گری بود به اسم آقای قدسی که معلم انشای ما بود. ی ال دوسه تا از بچه ها را می ادم استکه معمو گفت که انشای خود را بخوانند و بعد هم حتما به من میگفت. از انشای من خوشش میآمد. کالس چندم بودید آنموقع؟ گمان می . ای الس هشتم بودم کنم ک ن آقای قدسی انشای ی را که من نوشته بودم برداشت برد به آقای فی اض نشان داد. فی اض آن موقع معلم ما نبود، معلم کالس ال با تر بود. به فی اض گفته بود من شاگردی دارم که ای ن انشاها را مینویسد. به نظر من که خی لی جالب است. شما ب بی ن چطور است. فی اض نگاه کرده بود و فهم ی ده بودکه ای ن خط و روشکسروی است. دار ال طرف حاال خود قدسی اص کسروی نبود. فی اضگفته بود این بچهی جالبی است و او را تقویتکنید. دربارهی نثر کسرویگفتی د که چ ی ز خاصی در آن هستکه شما آن را دریافتید. آن چ ی ز خاص چیست؟ کسروی ترک بود و فارسی را از روی نوشته و کتاب ی اد گرفته بود. به همین دل ی ل بعضی از نوشتههای ش را که نگاه کنید میبینید که سبکهای مختلف در آنها هست. در نوشتههای پی ش از پیغمبرشدن معموال دوسه سبک را با هم قاتی میکند. منظورم اینها نیست. منظورم آن نوشتههای ی استکه در آنها خود ال کسروی طلوع میکند. مث در پ ی رامون ادبیات ی ا تار ی خ مشروطهی ایران که در آن سعی می کند آن را برای عموم بنویسد و ازاینرو سبکوسی اق خودکسروی را کمتر دارد. در اینها هستکه نثر خاصی دارد. متأسفانه وقتی به ای ن نثر رسید کشته شد. )5 ( به غ ی راز کسروی کدامیک از نوی سندگان روی شما تأثی ر گذاشتند؟ پ ی ش از آنکه بهکسروی برسیم، فری دونکار هم روی من تأثیر داشت. او هم شاگردی من بود، ولی باعث می شد که منکار کنم، بنویسم. یک چیزهای ی هم نوشتمکه او در ی کی از روزنامهها چاپ کرد. چرتوپرت. همینطور هرچه دستمان میآمد مینوشتیم. ولی خب، ی ک حالت تمرین داشت. بعد از آن هم ی کی از کارهاییکه روی من خیلی تأثی ر داشت خیمهشببازی صادق چوبک بود. )6 (

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2