زنی آرایش روزگار

فصلسوم هایتن ‌ توسنی توسنیکردمندانستمهمی ترگرددکمند ‌ کزکشیدنسخت ی بلخی ‌ - رابعه اند، دو قطب مخالف نیستند. در برابر هم ‌ که گفته ‌ ادبیات و تاریخ، چنان یبیوگرافیک شاعر ‌ وجویچهره ‌ دار یکدیگرند. درفصلپیشینودرجست ‌ آینه کوشیدیم این بازتاب متقابل شعر طاهره و تاریخ دوران او را نشان دهیم. در شویم: «اگر به ‌ یشرطی آرزویی را در شعر او یادآور می ‌ اینجا بار دیگر آنگزاره تغزلکوتاه چه اتفاقی افتاده ‌ پرسیمکه در این ‌ باد دهم زلفعنبرآسا را...» و می گو در این شعر یک زن ‌ ی سخن ‌ است؟ در یککلام پاسخ این استکه سوژه است و بر جنسیت و تنانگی زیبای خود همچون یک زن، اِشعار دارد و این توانگفت اتفاقیکه در ‌ سازد. می ‌ محابا فاشمی ‌ اشعار را بر تنِ ممنوعخود بی سخن دیگر، زایشیکسوژگیِ ‌ اینشعر افتاده، چرخشی در آ گاهی زنانه یا به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2