زنی آرایش روزگار

112 های تن ‌ توسنی معنایسخنِ ‌ مفهوم قاموسی کلمه به ‌ ابداع به 5 گیریم. ‌ کار می ‌ ادبی به ‌ مفهومی ‌ به نو آوردن است، اما نه هر سخن نویی ابداع است. بدعت یا ابداع،گسستی در کلی دیگر است. ‌ یکپیوستگی، یا آغازی از یک«دیگر» در «همان» وچیزی به که در فصل پیشینکوشیدیم نشان دهیم، با بدعتی دینی ‌ زندگی طاهره چنان خورده است. او در آن بدعت،گسستی را ‌ گره ‌ که بدان دل سپرده بود، در هم کوشیمکه نشان ‌ جست. در اینجا می ‌ هیچمماشاتی ازگذشته می ‌ باره و بی ‌ یک ‌ به گشاید. ‌ دهیم اینگره درچهارچوبیکابداع درشعرشچگونهخود را بازمی آیا این شعر در تاریخ شعر زنان ایران تا پیش از طاهره، سخن دیگری بود؟ توانشعر طاهره را همچون یکابداع، فراگشتی در شعر ‌ سخن دیگر، آیا می ‌ به زنانه در تاریخ ادب ایران دانست؟ کشاند ‌ هرتأملیبرمفهومشعرزنانه،مارا ناگزیربهاینپرسشیابغرنجمی که آیا اصولا چیزی به نام نگارشیا متن زنانه، اعم از شعر یا داستان، هست؟ ی زنانه» (تعبیری از ویرجینیا وولف) ‌ تر، آیا چیزی به نام «جمله ‌ بیانیخاص ‌ به ویژه در شعر ‌ توان تعریفکرد، بوطیقایی برای آن یافت و در شعر و به ‌ را می طورکلی ‌ یی از آن را نشان داد؟ در پرداختن به شعر طاهره و به ‌ ها ‌ دیروز نمونه هایگذشته، نظرات نقد فمینیستی و مثلاً آنچه ‌ در خوانش متون شعری سده اصطلاح 6)écriture féminine از آنهمچون نگارشزنانه یا «نویسشمادین» ( توان ‌ ها می ‌ توان سود برد؟ آیا از میان این نظریه ‌ اند و تجویزات آن آیا می ‌ کرده یادبیاتزنانهومتنزنانهو ‌ بوطیقاییرا برایادبیاتزنانه بیرونکشید؟درباره ای از فروید برگردیمکه تن (در ‌ توانیم بهگفته ‌ در اثباتوجود آن ما همچنان می فرقدارد. در )Innovation لحاظ نظری با هر نوآوری( ‌ یا نوآفرینیکه به Invention مفهوم ادبی برابر ‌ ابداع به 5 ایم. ‌ اجمال تعریفی از ابداعرا آورده ‌ متن به پرداز فرانسوی ‌ اصطلاحی از هلن سیکسو، نظریه 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2