زنی آرایش روزگار

161 پیوست ی منابع ‌ گزیده ی ‌ نسخه( ی علی شیرازی، ‌ . ترجمهدلیران ربانی بدیع) ۱۳۳( بارنی، لورا کلیفورد )ی مجلس شورای ملی ‌ خطی در کتابخانه .. تهران: نشر اولتاریخ مذکر )۱۳۶۳( براهنی، رضا ی ‌ ی تاریخی درباره ‌ چهار رسالهبدیع) ۱۴۸( . بغدادی، محمد مصطفی و دیگران ی چاپ و نشر کتاب ‌ کوشش ابوالقاسم افنان، مؤسسه ‌ . بهطاهره قرةالعین .-عصرجدید .های فرهنگی ‌ . تهران: دفتر پژوهشهای ایران ‌ خانه ‌ قهوه )۱۳۷۵( بلوکباشی، علی ی احمد میرعلایی، تهران: کتاب ‌ ، ترجمهکودکان آب وگل )۱۳۶۱( پاز، اکتاویو .آزاد ،ی ادب و زبان ‌ نشریه ) «بررسی تخلص در شعر فارسی»، ۱۳۹۵( پوراناری، زهره .پاییز و زمستان ی اشعار ‌ ی خردمند: بررسی احوال وگزیده ‌ منظومه )۱۳۶۷( آبادی، پروین ‌ دولت . تهران: نشر گهر .ملک جهان خاتون .۳ ، جی شعرای قرن اول بهائی ‌ تذکره بدیع) ۱۲۶( الله ‌ ذکایی بیضایی، نعمت .ی ملی مطبوعات امری ‌ مؤسسه ) «تخلص در شعر فارسی و ۱۳۹۱( خدایار، ابراهیم و عبید صالح عبید، یحیی .بهار و تابستان فنون ادبی، عربی»، .. تهران: نشر نگاهی پنهان حرف ‌ چهره )۱۳۹۱( رؤیایی، یدالله .. تهران: نشر نگاهمن،گذشته، امضا )۱۳۹۴( ـــــــــــــــــــــــــ .سلیمان صفوی ‌ سفرنامه: وضعکشور ایران در عهد شاه )۱۳۴۷( سانسون، مارتین .سینا ‌ ی تقی تفضلی، تهران: ابن ‌ ترجمه شناسی اجتماعی شعر فارسی در نگاهی ‌ ) «روان ۱۳۸۲( شفیعیکدکنی، محمدرضا .۳۲ ، شبخارا ها»، ‌ به تخلص .. تهران: فردوسسیر غزل در شعر فارسی )۱۳۷۰( شمیسا، سیروس ی معارف بهائی ‌ ی نصرالله مودت، مؤسسه ‌ . ترجمهقرن بدیع ربانی، شوقی. .)۱۹۹۲(

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2