زنی آرایش روزگار

163 پیوست ) «ارزش تخلص وکاربرد آن در شعر حافظ»، ۱۳۸۴( محمدی سیدآبادی، علی .، تابستانهای ادبی ‌ ی پژوهش ‌ فصلنامه .گوهر) «طاهرا یا طاهره»، ۱۳۵۶( محیط طباطبایی، محمد .تهران: بامداد .جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان )۱۳۵۶( میرفطرس، علی . تهران: نشر نی .) ارمغان مور ۱۳۸۴( مسکوب، شاهرخ .خاوران .۱۸۴۸-۱۸۳۴ ایران در راهیابی فرهنگی )۱۹۹۰( ناطق، هما ی ‌ ی قاجار» نسخه ‌ «تأثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره ـــــــــــــــــــــــــ .اینترنتی .. تهران: اهورافنون بلاغت و صناعات ادبی ،)۱۳۸۹( الدین ‌ همایی، جلال اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجار از خلال آثار مبارکه ،)۲۰۰۳( یزدانی، مینا .ی معارف بهائی ‌ مؤسسه .بهائی .)ق ۱۳۶۸( ی دوران طاهره قرةالعین ‌ یادبود صدمین سال شهادت نابغه )نا ‌ بی( Amanat, Abbas (2009) Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism. London: I. B. Tauris. ـــــــــــــــــــــــــ (1989) Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850. Ithaca, N.Y: Cornell University Press. Banani, Amin (2000) ‘Tahirith a Portrate in Poetry’, The Journal of Bahai Studie. ـــــــــــــــــــــــــ (2005) Translated by J. Kessler, and A. A. Lee, Táhirih: A Portrait in Poetry: Selected Poems of QurratulAyn. Los Angeles: Kalimat Press. Barthes, Roland (1977) ‘The Death of the Author’, in Image/Music/Text. Translated by: Heath, S. London: Fontana. Benveniste, Emile (1971) Problems in General Linguistics. Translated by M.E. Meek, University of Miami Press. Blanchot, Maurice (2000) The Instant of my Death. Translated by Elizabeth Rottenberg, Stanford: Stanford University Press. Cixous, Helene (1976) ‘The Laugh of the Medusa’ in The University of Chicago Press Journal, 1, Summer. Derrida, Jacques (1948) Signéponge/Signsponge. Translated by Richard Rand,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2