تاریخ انتشار: 
1396/09/14

شرط نوازندگی: تأهل، در حاشیه، بی‌حرکت اضافه

معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان: خانم‌های دانشجویی که می‌خواهند همراه آقایان نوازندگی کنند در صورتی که متأهل باشند، با رعایت شئونات دانشجویی نظیر حجاب مناسب و همچنین در صورتی که غیر از نوازندگی حرکت اضافه‌ای نداشته باشند و نیز چنانچه روی سن، در حاشیه، یا پشت سر سایر اعضای گروه بنشینند، می‌توانند اجرای نوازندگی داشته باشند.