باب و جامعۀ بابی ایران

فصل سوّم ساختار جامعۀ بابی وران و دیگران ‌ ملّایان، بازرگانان، پیشه عبّاس امانت* حاجی عبدالکریم باغبانباشی از تجّار معتبر تبریز در 12۶2/۱۸۴۶ در سال ای از پسرش محمّد مهدی که ساکن ‌ اجتماع گروهی از شیخیّۀ آن شهر نامه اصفهان بود خواند. در این نامه که به همراه جزوۀ کوچکی شامل برخی آثار هزار تومان ابریشم ما و حاجی ‌ پنج ˝ : باب بود محمّد مهدی به پدر نوشته بود دریا غرق شد. غوّاص و سیّاح رفتند و سعی کردند، ‌ عمو و سایرین تمامی به اثری ظاهر نه. ولی خداوند گنجی لانهایت به ما عطا فرموده تا یوم قیامت ای کم نخواهد شد. اینک فرستادم، بخور و بیاشام و ‌ مصروف داریم ذرّه که در آن جمع حاضر قزوینی ملّا جعفر 1˝. بخوران و اندیشه از تمامی آن مکن ریزان گفت: ‌ کند که عبدالکریم در حال خواندن نامه اشگ ‌ بود روایت می 2˝؟ شود صرف عیال بشود ‌ این جزوه از برای من پول می ˝ نامۀ محمّد مهدی نشانگر روحیّات بسیاری از جوانانی بود، که گاه بر خلاف میل پدرانشان، به آیین باب پیوسته بودند و پیام نهضت جدید را التَجاره و ‌ دانستند. غرق مال ‌ سرچشمۀ رستگاری و تحوّل مبانی اخلاقی می های مالی برای محمّد مهدی در مقایسه با تحوّل عمیق روحانی که ‌ خسارت * ترجمۀ فریدون وهمن. ، به کوشش تاریخ سمندر و ملحقّات ، ملّاجعفر. روایات تاریخی، چاپ شده در قزوینی 1 .قزوینی . از این پس: ۴۷۳-۷۴ )۱۹۷۵ / بدیع ۱۳۱ ع. علائی، (طهران .۴۷۴ همانجا 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2