باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 192 از جمله مسائلی که تفسیر سورۀ بقره بر آن تمرکز دارد طرح مفاهیم ˝ اهل بیت ˝ ماوراءالطبیعه (متافیزیکی)، است. این امر همراه با اشاره مکرّر به از وجوه مشخصّۀ این اثر است که شاید بتوان از آن با اصطلاح نامتعارف " یاد کرد. با توجّه به مکان و زمان نگارش این اثر، Imamization گرایی " ‌ امام رسد که هدف آن به نحوی ورود در بحث امامت، که مورد ‌ به نظر نمی بلکه روشی که برای نگارش این تفسیر 34 باشد. ‌، اختلاف سنّی و شیعه است اتّخاذ شده با دو عامل پیوند دارد. اوّل، همانند تلقّی شیخیّه، تکریم و ستایش که نشانگر نفوذ فکری شیخیّه 35 آید ‌ بی حدّ و حصری از امامان به عمل می تر از آن- امکان درکی از روند ‌ّ بر مؤلّف آن است، و دوّم – و شاید مهم دهد که استقلال ‌ کند و به او این فرصت را می ‌ توسعۀ تعالیم باب را فراهم می کامل خود را –سوای اهل بیت و قرآن - از دیگران، (شامل شیخ احمد و دارد. ‌ اعلام 36 سیّد کاظم که در متن تفسیر ذکری از آنان نیست)، ) شاهدیم که ۲:۲۶( کار برده در قرآن ‌ مثالی از این روش تمثیلی که باب به خدا را ˝ إِنَ اللَهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ˝ : گوید ‌ می Ra� تاریخ درازآهنگی در بحث اسلامی در باره متافیزیک و هستی شناسی دارد. ن.ک. های مهمّ این اصطلاح ن. ک. ‌ برای یکی از تبارشناسی .fati, 69-101 Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts (Berkeley, 1984), 152-8. شود. برای مثال ن.ک. ‌ در آثار مفسّرین شیعه اخباری نیز دیده می ˝ گرایی ‌ امام ˝ چنین 34 ) و سیّد ۱۹۷۹ جلد، بیروت ۵( تفسیرالصافی )۱۶۸۰/۱۰۹۲: محسن فیض کاشانی (مرگ ش.).در مورد ایشان و نیز ۱۳۳۴ (تهران تفسیر البرهان )۱۶۹۵/۱۱۰۷ حسن البحرانی (مرگ های تفسیر در فرقۀ اخباری به منابع زیر مراجعه کنید: ‌ دیگر گرایش Corbin, En Islam iranien, vol. I, chapters. 4 and 5; Todd Lawson, ‘Akhbárí Shí‘í Approaches to Tafsír’, in: Colin Turner, (ed.), The Koran: Critical Concepts in Islamic Studies iv (New York, 2004), 163-97. تری ‌ اين احترام و تكريم يكي از دلایلی است که شیخیّه را در مخالفت با تفسیر افراطی 35 دهد، که در واقع افراطیون (غلاة شیعه) در بسیاری موارد به آن متّهم ‌ از شیعه قرار می گونه اتّهامات ‌ شدند. در تفسیر باب بر سورۀ بقره، بسیار روشن است که او به این ‌ می کند: یا ‌ حسّاس است. در ابتدای کار، وی به روایتی از امام محمّد باقر اشاره می معشرالشیعة شیعة آل محمد کونوا النمرقة الوسطی یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی. (ای امّت شیعه شیعۀ آل محمّد، [گروه] وسط باشید تا غلاة [افراطیون] به شما باز گردند .۲۰ و عقب ماندگان به شما برسند). ن.ک. محفظۀ ملّی آثار بهائی (لقب ˝ بابین ˝ ارجاع شده. برای مثال تفسیر سورۀ یوسف هرچند که به آن دو نفر در 36 . بکارگیری این اصطلاح نزد شیخیّه مهمّ بود و در جلب آنان ˝ باب ˝ احسائی و رشتی) یا به آیین باب بسیار موثّر افتاد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2