باب و جامعۀ بابی ایران

۸ مجموعۀ دین و اجتماع در ایران زیر نظر فریدون وهمن های زیر منتشر شده است: ‌ از این مجموعه کتاب – یکصد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی. ۱ فریدون وهمن – بهائیان ایران. ۲ جمعی از نویسندگان – رستاخیز پنهان. ۳ تورج امینی – مدارس فراموش شده. ۴ سُلی شاهور .۱ . – اسناد بهائیان ایران ج ۵ تورج امینی .۲ . – اسناد بهائیان ایران ج ۶ تورج امینی – از طهران تا عکّا، بابیان و بهائیان در اسناد دولتی قاجار. ۷ عباس امانت – فریدون وهمن.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2