آینده‌ی اسلام در ایران

ی اسلام در ایران ‌ آینده 24 بـه یـازده وجـه 1 ی «سـخنی درچندوچـون اسـ م و لیبرالیسـم» ‌ مـن در مقالـه ام. ‌ گرایی بـا دو نـوع دیگـر اشـارهکـرده ‌ تفـاوت هریـک از ایـن سـه نـوع اسـ م امــا اکثریــت عظیــم مســلمانان، خودآگاهانــه و خودخواســته بــه اســ م روی انـد؛ بلکـه ماننـد اکثریـتعظیـم پیـروان سـایرادیـان ومذاهـبدرطـول ‌ نیاورده انــد و منفعلانــه و بــدون تأمــل ‌ تاریـ ـ ـ ـ ــخ، دیــن خــود را از نیاکانشــان بــه ارث برده تــوان معتقــد بــه اســ م ‌ انــد. ایــن اکثریــت عظیــم را می ‌ و تحقیــق دریافــتکرده گرایانه فــرق فــارق دارد) دانســت. اســ م ‌ گرایی ســنت ‌ ســنتی (کــه بــا اســ م گرایی را درخـود دارد وطبعـاً ‌ هـای هریـک از آن سـه نـوع اسـ م ‌ سـنتی، مؤلفه های درونــی بســیاری اســت. ‌ دســتخوش ناســازگاری شــده در سرتاســر جهــان، رویکــرد مشــترکی بــه ‌ های مشاهده ‌ در اســ م واحــوال ‌ بینیــم. همــه از اوضاع ‌ ســازی، تحــول اجتماعــی و پیشــرفت نمی ‌ آینده انــد؛ همــه نســبت بــه فرهنــگ و تمــدن متجــدد ‌ کنونــی جهــان اســ م ناراضی گرایان بنیادگرا، ‌ غربی احساسحقارت وخودکمتربینی دارند (هرچند اسلام گرا، این احساسحقارتوخودکمتربینی ‌ گرایانسنت ‌ وتا حدیکمتر، اسلام گسیختگی فرهنگی ‌ کنند و به همین جهت، به نوعی روان ‌ را ظاهراً انکارمی دچارنـد)؛ وهمـه درحـال واکنـش، اعـم ازواکنـشمسـاعدانه یـا معارضانـه، بـه اند. ولی از این سـه وجه اشتراکشـان، رویکرد مشـترکی ‌ فرهنگ و تمدن غرب گمان ‌ سازی، تحول اجتماعی وپیشرفتپدید نیامده استوبه ‌ درقبال آینده مـن پدیـد نخواهـد آمـد. . چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر راهی به رهایی: جستارهایی در عقلانیت و معنویت 1 .۱۰۶-۹۳ )، صص ۱۳۸۰(

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2