چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

98 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ کاری به کارشان نداشته باشند. درحالیکه وقتی شرکت مینو توسط مدیر بخش خصوصی اداره میشد، یک جیبش خرج و جیب دیگرش دخل بود؛ اگر جنس میخرید و تخفیف می گرفت، آن را در جیبش میگذاشت و جنس ارزان تولید میشد و درنتیجه ارزانتر به دست ملت میرسید؛ اما اگر مدیر دولتی به آنجا میرفت و تخفیفی میگرفت ا ال یا چانه میزد یا مث فروشنده به او چیزی میداد، رشوه محسوب میشد، چون غیرعادی بود. اینها مسائلی بودند که من از وقتی در صنایع ملی بودم با آنها آشنا شدم . من در ظرف نه ماه 69 شرکت فروختم، به این دلیلکه اص الا اعتقاد داشتم اینها نباید دولتی اداره شوند. دولتکه نباید بیسکویت وکفش تولید کند. اینها چه ربطی به دولت و دستگاه دولتی و مدیریت دولتی دارد؟ تولید اینها کار مردم است. با فروش هر شرکتی، ثروت عظیمی به دست افراد خریدار میرسید. تنها زمین آن واحدها بهحدی ارزش داشت که خیلیها را به این نوع واگذاری و اینکه به چه افرادی داده میشود، حساس کرده بود. تجهیزات و امکانات و ال ماشینآ ت بنگاهها و شرکتها هم بود. هرچند دیگر از رده خارج شده بودند، آنها هم ارزش زیادی داشتند. اگر کارشناسی را به قیمت روز و خیلی دقیق محاسبه کرده بودیم، فردای روزی که کارخانه در بورس یا به صورت مذاکره و مزایده واگذار میشد، قیمتش افزایش مییافت، چون کشور در تورم بود و درنتیجه ثروت فزایندهای به آن شخص داده میشد. البته بعدا فهمیدم کارشناسهای دادگستری در بعضی شرکت ه ا بررسی و انبارگردانی خوبی نکرده بودند. همینها بود که آقایان را حساس کرد. 60 « ا قتصاددانها میگویند در ال کشورهایی با تورم با هرکسکه ثروت ثابتی دارد همیشه پولدار است و پول هم همیشه بیارزشتر میشود.» بانکی با نقلقولیکه از ا قتصاددانها میکند، فضای بعد از واگذاریها را توصیف میکند که منجر شد کسانیکه برنده نشده بودند جوسازیکنند. ال ا بگویند مث خ الف کردند، درحالیکه ال خ فی هم نشده بود. به قول یکی از دوستان محمدتقی بانکی، م ک اینکه ال مطمئن شویکسی ال خ فکرده یا خیر، این استکه وقتی به او میگویی خ الف کردهای، گوشش قرمز میشود. بانکی با لحنی توأم با تأکید و ناراحتی و عصبانیت میگوید: من همینجا رسما ال اع م میکنمکه ۱ کارخانه از 69 کارخانهایکه واگذار کردیم، ذرهای خطای قانونی ندارد. بیایند کالبدشکافی کنند و ببینند. این برخوردهایی که با من شد ریشه ی سیاسی داشت. می خواستند علیه منکاری انجام بدهند، از من درخواستهای 60 .گفتوگوی شفاهی با محمدتقی بانکی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2