چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰5 بهمن احمدی امویی د الر 6۰ تومانیکه بعد 8۰ و سپس به ۱۴۰ تومان تغییر پیداکرد، تولید در داخل کشور اقتصادی شد. ما در آن سالها حدود 6۰ ال میلیون د ر ال ماشینآ ت کارخانههای تولید شیر و پنیر و لبنیات را خریداری و وارد کردیم. اما اکنون صنعت لبنیات ایران یکی مهمترین صنایع کشور است . درحالحاضر بازار عراق و منطقه را تأمین میکنیم و بخش مهمی از این بازار را در اختیار داریم. 66 درمجموع، آمادهنبودن زیرساختهای فنی و اداری، وابستهکردن واگذاریهای انجام شده در آن ایام و تا سالهای بعد از آن به تأمین منابع مالی بودجههای سنواتی دولت، ال اخت فنظر و چالش در ال سطوح ن ک نظام درخصوص راهبرد اساسی کشورکه هنوز هم حل نشده، رقابتهای سیاسی و سهمخواهی جریانهای مختلف و ازکارافتادن کارکردهای نهادی دستگاهها و سازمانها، موجب بی سرانجامی خصوصیسازی در برنامهی اول شد، خصوصیسازیایکه اسمی از آن در برنامهی اول نیامده بود. روغنی زنجانیکه در آن زمان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه بود از آن ایام چنین یاد میکند: وقتی برنامهی پنجسالهی اول را طراحی میکردیم، آقای هاشمی با من دربارهی برنامه بحث کرد. البته برنامه پیش از شروع دولت ایشان تهیه شده بود. ولی وقتی دولت آقای هاشمی بر سر کار آمد برنامه را دوباره در دولت به بحث گذاشتیم و وزرا با دیدگاه ال های جدید سؤا تی مطرحکردند و ال اص حاتی در آن به عمل ال آوردیم و آن را به مجلس هم اع م کردیم. برای این دوباره در هیئتدولت مطرح شد تا وزرای جدیدی که در جریان برنامه نبودند، ا آگاه ال کام شوند که تعهد به چه برنامهای میدهند. فرایند برنامهریزی نشاندهندهی میزان و درجهی مشارکت گروههای مختلف و ذینفوذ در تدوین برنامه برای ادارهی کشور است . طراحی برنامه را از سال ۱367 شروعکردیم. البته طیکردن آن مسیر بدون چالش و درگیری نبود. در زمان آقای هاشمی ال اص حاتی در آن به عمل آمد و خیلی زود هم به تصویب مجلس رسید . دولت تازه به اقتصاد مدرن، بخش خصوصی و بازار گرایش داشت؛ بنابراین، زم بود این ال گرایش بهگونهای در آن برنامه نشان داده شود . الحات اص صورتگرفته هم در همین جهت بود . الخره با هرکدام از جریانهای سیاسی ال هواداران خود را در پشتسر داشتند و ع یق آنها را در نظام برنامهریزیکشور نفوذ میدادند. در آییننامهی مربوط به خصوصیسازی سه روش برای واگذاری واحدهای دولتی پیشنهاد شده بود: بورس، مزایده و مذاکره . شورای اقتصاد این اجازه را داده بود و تصویب هم شد. برای تعیین ارزش سهام هر واحد نیز فرمولهایی را مشخصکرده بودند تا براساس آن فرمولها ارزش واقعی آنها برای واگذاری مشخص شود. 66 . گفت وگوی شفاهی با حسین مرعشی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2