چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ال همهچیز عادی بود. فقط رقابتهای شخصی رویداده در سطوحک ن سیاسیکشور مسئله را عوض کرد. تا سال دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی مشکلی نبود. اگر به رشد اقتصادی در برنامهی اول نگاه کنید، سال اول برنامه ۱3٫5 درصد است و سال دوم ۱۱٫5 درصد و سال بعد 9٫5 درصد است. متوسط رشد در برنامهی اول 7٫6 درصد است و متوسط برنامهی دوم ۲٫5 درصد بود. ازنظر من رقابت های سیاسی درون حاکمیت، درون نظام و درون خانوادهی ال ال انق ب منشأ همهی این مشک ت شدند. هنوز دو سال از برنامهی توسعه نگذشته بود که این اتفاقات و اختنظر الف ات خود را نشان داد. اساس مشکلیکه در ایران به وجود آمد همین بود. اما تمام بردیکه امروز در چین اتفاق افتاده به دلیل ثبات سیاستهای آن کشور بوده است. از سال ۱978 ت ا امروز ۴۲ سال گذشته و سیاستهایشان تغییر نکرده است. آنها روی یک سیاست مشخص حرکت کردند. مهمترین مشکل ما این بود که ماشین هنوز به سرعت مدنظر نرسیده، ترمز کردیم، آنهم بهخاطر آن ال اخت فات. آن زمان موضوع اصلیکه بر سر آن اخت الف افتاد آزادسازی بود. این دو مطلب از هم جدا هستند. در دولت آقای هاشمی آزادسازی در دستور کار قرار گرفته بود. خصوصیسازی فرع بر آزادسازی بود. آزادسازی که در دولت آقای هاشمی اتفاق افتاد، تأثیر بسیار وسیع و عمیقی در اقتصاد ایران داشت و مشکل همین بود. خصوصیسازی در اواخر دولت آقای هاشمی واردکار اجرایی دولت شد که تعدادش بیشتر از ده مورد نیست. مث الا کارخانههای مبلیران که سازمان صنایع ملی و آقای بانکی ریاست آن را بر عهده داشت واگذار شد. اگر از او بپرسید که چطور آن ر ا واگذار کردید، میگوید که سالی 5۰۰ میلیون تومان حقوقکارگرها را میدهم. اگر کسی بیاید کارخانه را بهصورت رایگان از من بگیرد و همینکه سالی 5۰۰ میلیون ندهم، برای م ا موفقیت است و من سودی بابت فروش آن نمیخواهم. واگذاریها بسیار کم بود و درمجموع به ده مورد نرسید،که ا در ال متوقف شد. مث خصوص لبنیات، یک مرکز توزیع مواد غذایی داشتیم که سالی ۱۰۰ ال ال میلیون د ر با د ر 7 تومانی پنیر وارد و بین مردم توزیع میکرد. سالی ۱۲۰ ال میلیون د ر پنیر! آقای هاشمی تمام مراکز توزیع این چنینی را منحلکرد. تا زمانیکه مراکز توزیع وجود داشت، سیاست آزادسازی جای حرکت نداشت. با جمعشدن مراکز توزیع دولتی که یازده مرکز بود، فضا برای اجرای سیاست آزادسازی باز شد. در زمان جنگ مراکز توزیع ال فو د، آهنآ ت، مواد ال غذایی و … درست شده بود. در آن زمان قرار بود بازرگانی دولتی اصل باشد. همهی اینکارها هم ب ا مدیریت وزارت بازرگانی که در اختیار مؤتلفه و بازاریها بود انجام میشد. ال شیرخشک با د ر 7 تومانی وارد میکردیم و به کارخانهها میدادیم. آنها هم آن را با آب مخلوط میکردند، به دست مردم می رساندند. شیریکه می خواستیم از کارخانهها بخریم نصف قیمت تمام شده بود. تعداد گاوداریها کم و تولید شیر اندک بود. 95 درصد بازار لبنیات متکی به واردات بود. آقای هاشمی آرامآرام نرخ ارز را واقعی کردند. با نرخ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2