چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ برایاینکه عمق مخالفتها و میزان تضادهای رویداده در آن ایام در زمینهی واگذاریها و خصوصیسازی مشخص شود، شاید بد نباشد به تجربهی عملی اکبر ترکان، یکی از وزراییکه دراینباره فعال بود و بعدها از ادامهیکار منصرف شد، نگاهی انداخته شود: در سطوح عالی نظام توافق بر سر آن [ خصوصیسازی] نبود. من یک موقعی وزیر راه بودم و با موافقت رئیسجمهور وقت، آقای هاشم ی رفسنجانی، یک سرمایهگذار آورده بودم که آزادراه تهران-شمال را بسازد. من یک وزیر کابینه بودم که ازیکطرف این سرمایهگذار را تشویقکنم تا بیاید و آزادراه تهران-چالوس را بسازد. یک وزیر دیگر هم در آن طرف، وزیر ال اط عات بودکه همین آدم را دستگیر کرد و به زندان برد. در زندان کاری با او کردند که وقتی بیرون آمد با من خداحافظی نکرد و رفت... . اینکه میگویم در سطوح عالی توافق نبوده منظورم همین حرفها است . منظورم این استکه در سطوح عالی نظام نظراتی بوده که این نظرات ی کپارچه و یکجهت نبود و درنتیجه، هر دو نظر موازی همدیگر وجود داشت جلو میرفت و البته این موازیکاری قربانیانی هم داشت. من بهدنبال این میرفتمکه سرمایهگذار را به هر طریق ممکن جذب کنم، وزیر ال اط عات هم میرفتکه این سرمایهگذار را دستگیر کند... . یک سری مخالفتهای عقیدتی است. عدهای فکر میکردند چنانچه ما قدرت اقتصادی را به کسانی بدهیم که از خودمان نباشند، آن قدرت اقتصادی بعد از مدتی تبدیل به قدرت سیاسی میشود و همین صاحبان قدرت اقتصادی تشکیلدهندگان مجالس و دولتهای آیندهی نظام میشوند. انتخابات در کشور ما مبانی سفت و محکمی ندارد که بدانند چگونه پول خرج ال انتخابات میشود. ا ن اگر یک نفر اگر برود در انتخابات ایران پولهایگزافی خرجکند، نهکسی به او میگوید از کجا آوردی و نه کسی میگوید چرا این پولها را خرج میکنی. پول هایی که اینها خرج میکنند در چهار سال نمایندگی، اگر جمع همهی حقوقشان راکنار بگذارند، میتوانند صافش کنند؟ اینها که نمیتوانند در چهار سال جمع این پولها را صاف کنند، پس چطور این پولها را در انتخابات خرج میکنند؟ آیا امید دارند که این پول را در همان چهار سال دربیاورند؟ آیا میدانند آنهایی که این پولها را میدهند برای ثواب میدهند؟ فکر میکنند اجر اخروی میگیرند؟ یا اینکه این پول را میدهند و بعد از انتخابات دنبال کسی که نماینده شده میروند و به او میگویند آقا، ال س معلیکم، بیا و برای ما جبرانکن. ما چنین وضعیتی داریم و لذا فضای زم برای اینکارها نیاز به ال اص ی الحات دارد. ما باید قوانینی داشته باشیم که در انتخابات هرکسیکه کاندیدا میشود موظف باشد ترازنامهاش را بدهد و بگوید که از چه کسانی پول گرفته و در چه جاهایی پول

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2