چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰9 بهمن احمدی امویی خرج کرده است. همین موضوع باعث شد عدهای بگویند اگر افرادی در جمهوری ال اس می پول دار شدند که تعهد به نظام نداشتند، میتواند خطرناک باشد و باید جلو آنها را گرفت. این سرمنشأ آن ال اخت ف و موازیکاریای بودکه گفتم. 70 70 . بهمن احمدی امویی، « حاکمیت بورژوازی تجاری: گفتوگو با اکبر ترکان»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2