چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

تبدیل سپاه به قدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی به موازات این اتفاقات ال تحو تی در جریان بودکه دستکم آیندهی اقتصاد سیاسی خصوصیسازی مورد بحث ما را رقم میزد. عدهای بر این باور بودند که گسترش بخش خصوصی و تقویت آن میتواند ظرفیت اپوزیسیون سازی در جمهوری ال اس می را با ببرد؛ ال بنابراین، نباید به آن میدان وسیعی داد. برخی هم، به گفتهی اکبر ترکان، معتقد بودند با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری المی اس تقویت بخش خصوصی یعنی دستاندازی آنها به سیاستورزی؛ بنابراین، باید مانع آن شد. اکبر ترکان میگوید: زمانی محسن رضایی عدهای را دور خودش جمعکرده بود و میگفت ما باید بچههای حزبالله ال انق ب را پولدار کنیم، اما نمی دانست که درعمل چه اتفاقی میافتد. فکر میکرد آن بچهی ال انق بی و حزباللهی که پولدار شد، همانطور میماند. ذات پول این طوری است که شما اگر منزهترین آدم و اهل مراقبت و دقت و حرام و ح ل و ال همه چیز باشید، وقتی پولدار شدید، جنستان هم عوض میشود. پولدارشدن ویژگیای دارد که در آن انسان پولدار با انسان متدین حزباللهی زاویه پیدا میکند. آنوقت ما میخواهیم خصوصیسازیکنیم. میخواهیم اقتصاد را به دستکه بسپاریم؟ از اکبر ترکان پرسیدم اینطورکه شما گفتید، بعضی ه ا معتقدند بودند که اگر بخش خصوصی تقویت شود، ظرفیت اپوزیسیون سازی برای نظام دارد؛ بنابراین،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2