چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۱6 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ باید در این بخش خصوصی بگردیم و آدمهای اهل را پیداکنیم، آدمهاییکه موافق جریان حاکم بر ال انق بودر خدمت ال انق ب باشند. باید بچه های حزباللهی را پول دار کنیم. شیوهی این پولدارشدن به چه صورت استکه در آن جلسه گفته شد؟ او اینطور پاسخ داد: یعنی فرصتها را به آنها بدهیم. پولدار شدن در ایران یعنی توزیع فرصت و امکانات به اشخاص خاص و مورد اعتماد و همسو و همفکر. ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هرکسی بدهید بلیت بخت ا او رفتهکار ال آزماییاش برده است؛ مث انسانی بکند و شیرخشک بچه بیاورد، ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرد، ولی ارز را به کجا میبرد؟ به جاهایی میبرد که میتواند به دهها برابر قیمت بفروشد. سیستم کنترلی هم که نداریم؛ بنابراین، چهچیزی نشان میدهد که من طرفدار ال انق بم؟ میشود ریاکاری. هرکس ریاکارتر است، متقلبتر است و ریش و تسبیح و انگشترش جلوهی بیشتری دارد، مورد اعتماد میشود. خلوص و تقوا و خیلی از ارزشها در سایه قرار میگیرند و ریاکاری و تقلب و حقهبازی جلو میآید. عباس آخوندی تحلیل دیگری از این موضوع دارد: نکتهای دربارهی همهی کشورهایی که جنگ ال طو نی داشته و با آن مواجه بودند وجود دارد و آن این سؤال و پرسش استکه کسانیکه مستقیما بار جنگ را بر دوش گرفتند، وقتی از جنگ برمیگردند، در کجای اقتصاد و سیاست قرار میگیرند؟ این یک سؤال خیلی مهمی است. سیاستمدار باید بتواند به این سؤال پاسخ دهد. ازجمله ال مشک تیکه در جمهوری المی اس بود، اتفاقا یکیاش همین بودکه برای این سؤال هیچوقت پاسخ روشنی نداشت. مثالا به ۱9۴5 و به تجربهی انگلستان نگاهکنید. جنگ جهانی دوم تمام شده و چرچیل یک جنگ کام الا باخته را به جنگ پیروز تبدیل کرد. او قهرمان است، ولی در همان انتخابات ۱9۴5 بزرگترین شکست تاریخیاش را در انتخابات ا ال میخورد... . چرچیل بهعنوان قهرمان پیروز جنگ کام احساس قدرت میکند. احساس محبوبیت صددرصدی در داخل انگلستان میکند... و بحثش این استکه باید بتوانیم این پروژه و مأموریت ملی را تمام کنیم و مأموریت ما با شکستکامل ژاپن به اتمام میرسد. در برابرش چهکسی میآید؟ اتلی میآید. از حزب رقیب. اتلی نه قهرمان است و نه هیچکدام از این حرفها را میزند. ولی شعار اتلی چیست؟ شعارش این استکه من به دنبال رفاه برای کسانی هستمکه در جنگ آسیب دیدهاند و بار جنگ را به دوش کشیدهاند. دیگر نه دنبال قهرمانی است و نه دنبال اتمام مأموریت ملی. مسئلهاش این ۲ میلیون سربازی استکه از جنگ برگشتهاند و خانوادههای آنها و محدودیتهایی که در این سالها داشتهاند و اینکه چطور آنان را دوباره به جامعه و اقتصاد و سیاست

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2