چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۱8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ وقتی از او پرسیدم که آیا خشونت موجود در عرصهی رقابت سیاسی جناحهایکشورکه از دههی ۱37۰ به این سو رفتهرفته سختتر و عریانتر شد را هم ناشی از همین رویکرد میداند، گفت: بله! ولی هیچکدام اینها دلیل بر این نیست که بگوییم آقای هاشمی برنامهی روشنی به نفع یکی از اینگروهها داشته است. من این را میدانمکه فضا ایجاد کرده بودکه در این فض ا اتفاقاتی بیفتد. ولی برای من مسجل نیستکه برنامهی روشنی به نفع یکی از این گروه ه ا داشته است... . یک عده میگویند ایشان دنبال این بوده که یک نوع طبقهی مدرن صنعتی ایجاد کند. همزمان متشکلکردن نیروهای نظامی در حوزهی اقتصادی را ایشان انجام داده است. این که با آن مغایرت دارد! وقتی از آقای هاشمی میپرسند چرا اینکار راکردی، میگوید من می خواستم اسلحه را از شان بگیرم و بیل به دستشان بدهم. به عنوان نمادین میگوید... . اینکه با آنیکی مغایرت دارد! برای همهی اینها میتوانید شاهد و مثال بیاورید. هم برای بازار سنتی میتوانید شاهد و مثال بیاورید و هم برای واردکردن نیروهای نظامی به اقتصاد و هم برای متشکلکردن نیروهای مدرن که یک طبقهی مدرن صنعتی تشکیل شود. من میگویمکه آقای هاشمی اساسا برنامهی روشنی نداشته است و در حوزهی خصوصی سازی که به نظر من بحث تنها دفع شر بوده است... . حداقل در سال ۱368 سیستم بهدنبال دفع شر بوده و میخواسته از شر این بنگاههای پرهزینهی زیانده و تنبل و ناکارآمد راحت شود. در بقیهی حوزهها هم ال ت شی برای ایجاد فرصت و ظرفیت بوده است. ولی اینکه آن ظرفیت توسط چهکسانی اشغال شود، این طور به نظر میرسد هرکسیکه مهارت بیشتری داشته آن را گرفته است. 73 سپاه پاسداران یکی از نقاط کلیدی این تفکر است. برخی بر این عقیدهاند که ساختار سپاه بهگونهای طراحی و برنامهریزی شده که بتواند تمام نقشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در جامعه ایفا کند، بخشی به صورت بالقوه و بخشی بالفعل، تا اگر شرایط خاصی به وجود آمد بتواند نقش خود را در دفاع از ال انق ب بازیکند. یکی از این نقشها حضور فعال در عرصهی اقتصادی است. برای رسیدن به چنین جایگاهی مراحل متعددی را پشتسر گذاشته که برای بررسی این فرایند باید قدری تاریخ را ورق بزنیم و به گذشتههای دورتر برگردیم. سالهای اولیهی پیروزی الب. انق 73 . همان .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2