چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۱7 بهمن احمدی امویی کشور برگرداند. می گویند مسئله ی من رفاه اینها است و شعار دولت رفاه از آنجا وارد ادبیات اقتصاد سیاسی انگلستان می شود. میگوید رفاه برای سربازان میخواهم... . این نکت ه ی بسیار مهمی است که آیا بعد از اتمام جنگ حکومت ما راجع به افرادی که در جریان جنگ فداکاری کردند، شهید دادند و زحمات بسیار زیادی را متحمل شدند، اندیشهای کرده یا خیر؟ قاعدتا ممکن است این بحث را آقای هاشمی بهدلیل اینکه فرمانده جنگ بوده متوجه شده است که اینها وقتی برمیگردند اشتغال ندارند و گرفتاری دارند، بهشکلی باید از آنها قدردانی کرد. لذا ، یک سری حرفهای پراکندهی این جوری هم زده باشد. هیچکدام از آنها یک برنامهی متمرکز نبود. نه جایگاه اجتماعی شان ر ا روشن میکرد و نه جایگاه سیاسیشان را. به همین خاطر هم هیچوقت افرادی که واقعً ا درگیر جنگ بودند، راضی نبودند و همواره میگفتند ــ همچنان هم میگویند ــ ما جنگیدیم و کسان دیگری ثمره و سودش را بردند. هنوز هم ایران صحنهی این درگیری و تعارض است. یک عده میگویند هزینه را ما دادیم و یک عدهی دیگری سود آن را بردند. می خواهم بگویم آن حرفهایی که آقای هاشمی در نمازجمعه زده انعکاس بخشی از این مشکل بوده است. ولی فکر نمیکنم آقای هاشمی برای افرادی که از جنگ بازگشتهاند و در جنگ سهم داشتند و فداکاریکرده بودند، برنامه و نقشهی روشنی داشت. ارزیابی من این است... . یک چیزی در ذهن آقای هاشمی میآمد و در نمازجمعه هم میگفتکه چه اشکالی دارد اینها بیایند و ثروتمند بشوند؟ آیا بد است؟ قرائتکلی را میگفته، ولی اینکه آیا نقشهای برای اینکار داشته، من باور نمیکنم. دستکم با و العات اط برداشتی که من از ایشان دارم اینطور به نظرم میرسد... . حتما از این فضایی که خلق میشود یک عده ت ش میکنند بهره ال هایی ببرند و منافع خود را پی بگیرند. اما این دو بحث است: یکوقتیگفته میشود آقای هاشمی برای این کار و هدف برنامه ریزی داشته و تعمدا آن را پیش میبرد و یک زمانی هم مطرح میشود که آقای هاشمی آمده و برای بعد از جنگ مسئولیت اقتصادی را به عهدهگرفته و در این راه یک سری شرکتهای ورشکسته و یک سری نیروی ازجنگ برگشته و یک سری زیرساختهای متشده الشی مواجه شده و میخواهد برای آنها کاری بکند؛ لذا، در هرکدام از این موارد یک سری اقداماتی میکند و فضاهایی ایجاد میشود و در این فضا افراد رقابت میکنند تا این فضاها را اشغال کنند. بله، حتما در کنار بازاری های سنتی ال نیروهای جدید ت ش میکنند که یک بخشی از این فضا را به عهده بگیرند... . 72 72 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطن ی: گفت وگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2