چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ که سپاه را در ابتدای تشکیل و تا سالهای اولیه تنها جایگاه و محلی میدانستند که در آن میتوانستند به انق ب و ال اهداف آن خدمتکنند. در این مرحله، سپاه وظیفه و فلسفهی وجودی خود را دفاع از انق ب و در ال کنار آن صدور پیام انق الب می المی اس دانست. یکی از مهمترین بحثهایی که در ردههای فرماندهی سپاه در آن سالها مطرح بود ضرورت عمل بهعنوان یک ارتش آزادی بخش و در اختیارگرفتن مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در دست سپاه بهعنوان تنها نیروی وفادار و محرم به آرمانهای انق ب بود. در کنار ال گسترش واحد های عملیاتی و نظامی سپاه، واحد نهضت های آزادیبخش، واحد روابط بین الملل، واحد ال اط عات و امنیت آن نیز ایجاد و تقویت شد. ب ا راه اندازی وزارت ال اط عات در سال ،۱36۲ تمامی تشکی الت حفاظتی و ال اط عاتی سپاه به این وزارتخانهی تازهتأسیس منتقل شد. این انتقال بهرغم مخالفت تمامقد سپاه صورتگرفتکه درنهایت با پادرمیانی آیتالله خمینی و رأی او به منفککردن بخش العات اط کشور از سپاه و دراختیارگذاشتن امکاناتش به وزارت العات اط خاتمه یافت. به نظر میرسد که این اتفاق نخستین اقدام و حرکت رهبران جمهوری ال اس می برای جلوگیری از افزایش روزافزون قدرت سپاه، کاهش حجم اختیارات و حیطهی گستردهی عمل آن بود. از این مرحله به بعد شاهد تصمیمات و اتفاقاتی هستیمکه درنهایت سپاه را به نهادی با شاکلهی صرفا نظامی محدود کرد. دومین اقدام عملی در این جهت جلوگیری از فعالیتهای خارج از کشور سپاه و محدودکردن آن تنها به یک نیروی نظامی بود. نیرویی که هم قادر به انجام عملیات کالسیک همچون ارتشهای دیگر کشورها باشد و هم بتواند عملیات و السیک غیرک نامنظم را پیش ببرد. ازاین روست که تنها اقدام مهم و مؤثر سپاه در خارج از کشور را میتوان کمک به شکلگیری حزبالله لبنان در آن سالها دانست. راهاندازی حزبالله لبنان هم ازنظر ادبیات نظامی یک اقدام صرفا نظامی بود، نه حضور در خارج از کشور. پس از سال ۱98۲ که اسرائیل جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد و نیروهای فلسطینی را مجبور به ترک جنوب لبنانکرد و حتی مراکز آنها را در بیروت بهطور

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2