چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱33 بهمن احمدی امویی سنتشکنی چون بهشتی، صدر و خاتمی بر فاصلهگذاریهای خود با روحانیان سنتی اصرار میورزید، پیپ میکشید، موسیقی گوش میداد، رمان می خواند، برخالف هم مسلکان خودکه نعلین به پا داشتند کفش میپوشید و در محافل شاعران حضور پیدا میکرد، بهتدریج خود را به طورکامل به حجتیهایها نزدیککرد. سرهنگ سلیمی بعدها وزیر ال دفاع جمهوری اس می شد. یکی دیگر از نیروهای حجتیه که او هم سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود و رابطهی بسیار حسنهای با آیتالله خامنهای داشت سرهنگ صیاد شیرازی بود. شواهد نشان میدهد بهدلیل نزدیکی آیتالله خامنهای به آنها ، تعداد زیادی از افراد وابسته به جر ی ان انجمن حجتیه در مشاغل مهمی در ارکان جمهوری اس ی الم نفوذکردهاند. مهندس جواد مادرشاهی، دیگر فرد برجستهی حجتیه در این زمان، مشاور امنیتی آقای خامنهای در پست ریاستجمهوری بود. یکی از مهمترین ویژگیهای آیتالله خامنهای این استکه فردی ال ا تشکی تی کام ال است. در حال حاضر مهمترین و پرنفوذترین اطرافیان آیتالله خامنهای گروهی از فرماندهان ارشد و نیروهای ال اط عاتی-امنیتی سپاه هستند، افرادی که او غیر از آنها کسی را خودی نمیداند و مهمترین تکیه گاه قدرت خود را بر آنها استوار کرده است. در سالهای گذشته آنها به شدت غرق در افتخار، از مزایا و امکانات و ال تشکی تی برخوردار شده اند که امرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی هرگز در خواب هم نمیدیدند. آیتالله خامنهای به برکت توان اقتصادی فزایندهای که ازطریق بنیاد مستضعفان و بانک و مؤ سسات مالی وابسته به آن، آستان قدس رضو ی و ستاد اجرایی فرمان امام برایش فراهم شده با بذل و بخشش فراوان و مدیریت سازمانیافته ال و تشکی تی خود سپاهیان را از سپاهی نزدیک به هاشمی رفسنجانی و با گرایشهای عمدتً ا اصالح طلبانه تبدیل به یک حزب تمامعیار سیاسی با قدرت منحصربه فرد اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و سیاسی کرده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2