چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱3۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ رهبر ی انتخاب شد بسیار زیرکانه و با صبر و حوصله پی گرفت. هاشمی در مواقعی نقش یک حامی بزرگ را برای آیتالله خامنهای بازی کرده بود؛ آیتالله خامنهای حتی رهبرشدنش را به او مدیون بود. اما دنیای سیاست و قدرت چنین روابط ی را برنمیتابد. پروژه ی حذف هاشمی رفسنجانی را شاید بتوان بزرگترین، قدیمیترین و سختترین اقدام حزب سپاه و آیتالله خامنهای ارزیابیکرد، روندی که به مرگ مشکوک او در دیماه سال ۱395 منجر شد. چ ن ین به نظر می رسد که هم اکنون در عرصهی سیاست و قدرت ایران تنها آیتالله خامنهای و حزب پادگانی سپاه قامت برافراشتهای دارند، دو پیکرهای که تاکنون همچون یک تن واحد عملکرده اند. اما عوامل و شواهد و شرایط متعدد ی وجود داردکه تحلیل و بررسی آنها نشان میدهد در آیندهای نزدیک این تن واحد دوشقه خواهد شد و آیتالله خامنهای در یک بازی جدید قدرت، که ع ی القه زیادی هم به آن دارد، سرانجام چارهای جز پذیرش عمل در زمین بازی حزب سپاه و تن دادن به خواستههای آنها نخواهد داشت. البته نتیجهی نهایی فرایند رهبرسازی سپاه که از مدتی پیش آغاز شده میتواند پس از مرگ آیتالله خامنهای و انتخاب و دستچینکردن یک رهبر توسط سپاهیان ساخته شود و رقم بخورد یا اینکه بهواسطهی یک کودت ا، که ناشی از شرایط خاص داخلی و بینالمللی است، آن را پیش از مرگ آیتالله خامنهای انجام دهند. اما تحلیل ویژگیهای شخصیتی آیتالله خامنهای در اینجا نقش بسیار مهمی بازی میکند: و ی که در پیش از انقالب و تا چند سال اول پس از انقالب به عنوان یک روحان ی روشنفکر متمایل ال ال به اس م انق بی و پیشرو و نزدیک به شریعتی و محفل شاعران و روشنفکران غیرمذهبی بود بهتدریج به محافظهکارترین و متحجرترین گر ای ش و برداشتهای اس ی الم درون حلقهی قدرت جمهوری ال اس می متمایل شد. شاید نخستین جرقههای این گرایش را زمانی که وی نمایندهی شورای انقالب در وزارت دفاع بود باید جست. رئیسدفتر وی، سرهنگ سلیمی، از نیروهای مؤ ثر و شاخص انجمن حجتیه بود. اگرچه آیتالله خامنهای هنوز با پوشیدن لباسهای خاص روحانیان روشنفکر و

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2