چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

برنامهی سوم؛ آغاز دوبارهی خصوصیسازی در دولت سید محمد خاتمیکه از مرداد سال ۱376 رویکار آمد، برنامهی سوم نوشته و از سال ۱379 به اجرا گذاشته شد، تنها برنامهای که تقریبا همهی جناحهای سیاسی و گروهها بر جامعبودن و اجرا ی خوب آن تأکید میکنند و نویسندگانش هم به آن میبالند، اگرچه خودشان آن را اجرا نکردند. در این برنامه برای نخستین مرتبه از واژهی خصوصیسازی استفاده شد و سازمانی را برای پیشبرد اهداف آن به نام سازمان خصوصیسازی پیشبینیکرده بود: مادهی -۲ به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهمنمودن زمینهی توسعهی مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ادارهی امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهمنمودن زمینهی تحقق مطلوب اهداف برنامهی سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامهی الحات اص ال ساختاری زم را با رعایت موارد زیر در ال تشکی ت دولت به عمل آورد: الف - رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف ؛ ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها؛ ج- حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها؛

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2