چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ در این میان، خصوصیسازی و واگذاری بخشی از اموال دولت ــکه در سال ۱368 مورد توافق قرار گرفته بود ــ بهحدی با موانع و ال مشک ت متعدد ناشی از آشفتگی نهادی مواجه شد که هنوز هم پس از سی سال خیلیها می پرسند که چرا خصوصیسازی اتفاق نیفتاد و اگر هم به اسم خصوصیسازی کارهایی شد، عموما قابلدفاع نیست. عدهای وابستهکردن منابع مالی بودجههای سنواتی دولت به این واگذاریها را یکی از این موانع میدانند. بررسی نحوهی واگذاریها و تنوع خریداران نشان میدهد که بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیاد های عامالمنفعهی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انق البی عمدهترین برندگان فضای ناشی از آشفتگی نهادی در حوزهی خصوصی سازی بودند. اما برای پی بردن به ماهیت و چرایی درپیشگرفتن این روند باید چند پرده را ال کنار زد و نگاهی به برخی زوایای پنهان اقتصاد سیاسی جمهوری اس می انداخت. برای روشنشدن این زوایای پنهان باید بهسراغ کسانی رفتکه خود در ال یههای دوم و سوم تصمیمگیری و تصمیم سازی بودند و شنیدهها و حکایتهایی دارند از مسیریکه به اینج ا رسیده است. مبتنی الت این روند یکی از مشک بر آزمون وخطا این است که کمترین سند و مدرک و نوشته ای وجود داردکه این مسیر را مکتوبکرده باشد و جز تعدادی قانون و مقررات بقیه را باید از زبان دست اندرکاران شنید. به هرکدام همکه مراجعه می کنی برای توضیح و توجیه چگونگی شروع وکلنگ زدن خصوصی سازی در جمهوری اسالمی به ابتدای انقالب و مصوبات شورای انقالب و ملی کردن عمده ی اقتصاد و فعالیت های آن اشاره می کنند و دوران جنگ را هم مشوقی برای تداوم آن میدانند. با آغاز سال ۱368 و خصوصیسازیها، دیگر مسیر داستان هاییکه شنیده میشود یکس ان نیست و هرکدام نکته ای برای گفتن دارد که دیگری ندارد یا نمی دانسته یا اینکه نخواسته بگوید. حسین مرعشی، از نزدیک ترین افراد به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور و مجری پروژه ی خصوصی سازی در سال ،۱368 میگوید: همه چیز عادی بود. فقط رقابت های شخصی روی داده در سطوحکالن سیاسیکشور مسئله را عوضکرد. تا زمان سال دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی مشکلی نبود. هنوز

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2