چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ خصوصیسازی این روند متولی متمرکزی پیدا کرد. اتفاق دیگری که سبب گسترش خصوصیسازیها شد در اول خرداد ۱38۴ روی داد. سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وسیلهی رهبری اب غ شد و ال تصویب نهایی قانون اص الح موادی از قانون برنامهی چهارم توسعه و اجرای سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در ۲5 خرداد سال ۱387 تصویب شد. درواقع، در این دهه با فراهمشدن بسترهای قانونی و زیرساختهای زم و جلب ال حمایتهای سیاسی، حکومتی و مردمی در سطوح مختلف، واگذاری سهام روند روبهرشدی را در پیشگرفت، به طوریکه ارزش این واگذاریها در دههی ۱38۰ بیش از ۱۱9 برابر ارزش واگذاریها در دههی ۱37۰ بوده است. جدول زیر بهخوبی این روند و اعداد و ارقام مربوط به آن را نشان میدهد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2