چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱39 بهمن احمدی امویی ب ا توجه به ال جدول با ، به نظر میرسد که در سه سال پایانی دههی ۱37۰ که با سالهای ابتدایی برنامهی سوم توسعه همراه بوده، درمجموع خصوصیسازی رشد قابل توجهی داشته است. در حدود 58 درصد از کل واگذاریهای سهام در طول این دورهگزارش شد. ضمن اینکه در این دهه روش واگذاری سهام ازطریق بورس مرتب روبه افزایش بودهکه در سه سال پایانی این دههکه مصادف با دولت اول سید محمد خاتمی است، این رشد مشهود و بارز نشان داده میشود، به طوری که درمجموع بیش از 9۰ درصد واگذاریها ازاینطریق بوده و درمقابل روشهای سلیقهای و فسادانگیز مذاکره به صفر کاهش یافته است. از سال ۱38۰ و بهموجب مادهی ۱5 قانون برنامهی سوم توسعه که در سال ۱379 مصوب شده بود، با تغییر اساسنامهی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق، سازمان خصوصیسازی ایران تأسیس شد. اساسنامهی این سازمان در تاریخ ۲9 فروردین ۱38۰ به توصیهی هیئت وزیران رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در ۱6 اردیبهشت همان سال روند خصوصیسازی سرعت بیشتری گرفت. تا پیش از آن روند خصوصیسازی با تأیید دولت به وزارتخانههای مربوط آن بنگاه ارجاع داده میشد. با تأسیس سازمان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2