چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها 7۴ درصد 8۴/۲95( میلیارد ریال) 67 درصد ۱۰5/3۱۱( میلیارد ریال) ۱8 درصد ۱79/98۲( میلیارد ریال) دولت دوازدهم دولت یازدهم دولت های گذشته Iranian Privatization Organization ال ارقام با نشان میدهد که تا سال ۱39۲ و روی کارآمدن دولت روحانی، درمجموع در سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدینژاد و سابقهی ۲۲ سالهی خصوصیسازی سهم بخش خصوصی واقعی از میزانکل واگذاریها ۱8 درصد بوده و مابقی، یعنی 8۲ درصد دیگر، به مؤسسات، نهادها، سازمانهای فرهنگی و نظامی و صندوقهای بازنشستگی فروخته شده یا در قبال رد دیون انجام شده است. در تحقیقیکه سال ۱39۰ ب ا عنوان «سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی» انجام شده نشان میدهد که در دورهی -۱38۲ ۱386 سهم بخش عمومی از این واگذاریها ۴7٫۱ درصد بوده است، دولت و شرکتهای زیرمجموعهی آن 35٫58 درصد از کل ارزش معام ت را ال خریداری کردهاند و دراینبین سهم بخش خصوصی فقط ۴٫6۲ درصد بوده است. سهام عدالت نیز در این میان ۰٫7۱ درصد را به خود اختصاص داده و در انتهای جدول قرار دارد. زم است ال ذکر شودکه با اضافه کردن ارزش سهام واگذارشده ازطریق رد دیون به این ال معام ت، سهم بخش خصوصی به حدود ۲٫5 درصد کاهش ال خواهد یافت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در خ ل خصوصیسازی شرکتهای دولتی طی سالهای موردنظر سهام آنها عمدتا بین اجزای مختلف بخش عمومی دستبهدست شده است. 77 در بخشی دیگر از همین پژوهش به گزارش رسمی سازمان خصوصیسازی تا تاریخ 3۱ مردادماه ۱389 استناد شده که براساس آن از سیصد شرکت واگذارشده از سال ۱38۴ تا زمان تهیهی گزارش، حدود ۴9 درصد بابت سهام عدالت ۱7 درصد بابت رد دیون به مؤسسات عمومی غیردولتی و 3۴ درصد هم 77 « . خصوصیسازی در ایران»، مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی، زمستان .۱39۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2