چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴3 بهمن احمدی امویی ازطریق بورس و مزایده واگذار شده است. درخصوص سهام واگذارشده ازطریق بورس و مزایده، از مجموع ارزش واگذارشده، میزان 75 درصد ازطریق فروش بلوکی انجام شدهکه از این میزان 76 درصد آن به مؤسسات عمومی غیردولتی و شبهدولتی واگذار شده است. بر همین اساس، کمیسیون ویژهی نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاییز ۱389 یکی از مهمترین چالشهای فراروی خصوصیسازی در کشور ر ا حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی و رشد حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای شبهدولتی ال اع مکرد. در تیرماه ۱39۱ سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی به بررسی عملکرد یازده سال خصوصیسازی از ابتدای سال ۱38۰ به بعد پرداخته و در آنگزارش آمده است «سهم بخش خصوصی واقعی متأسفانه در این میان بهاندازهای نیست که در اینگزارش به آن پرداخته شود». بنابراین،گزارش حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای اینکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود بهسمت سازمانها و نهادهای طلبکار از دولت (که غالبا نهادهای عمومی و شبهدولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیرهی فرهنگیان و…) منتقل شدهاند که این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی و بهطورکلی نداشتن تئوری مشخصی دربارهی خصوصیسازی است. اینگزارش میافزاید که میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاریهای صورتگرفته طی سالهای ۱38۰ ت ا ۱39۰ حاکی از آن استکه نبود استراتژی مشخص دربارهی خصوصیسازی موجب شد ضمن اتکا دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژهای از این محل جهت جبران هزینههای جاری خود، تأمین بدهیهای دولت بهعنوان نخستین اولویت در حوزهی خصوصیسازی تلقی شود و درنهایت کیفیت خصوصیسازی فدای کمیت آن شد. شکلگیری شبکههای شبهدولتی در فرایند خصوصیسازی که محصول آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکتهای واگذارشده بود و شکلگیری شبکههای فساد در بلندمدت از پیامدهای این روند است. 78 78 . گزارش سازمان بازرسیکل کشور، .۱39۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2