چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴5 بهمن احمدی امویی او که آن موقع نمایندهی اتاق بازرگانی در شورای رقابت بود به داود دانشجعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، پیشنهاد داد که ال ب فاصله برای این سیاست ال اب غی یک قانون بنویسند. قرار شد که ال یحهای برای آن تهیه شودکه دو هدف داشته باشد: یک هدفتان این باشد که این سیاست را از واگذاری بنگاه فراتر تفسیر کنید و تبدیل شود به یک سیاست تغییر مدل مدیریت اقتصاد ملی ایران. درواقع، روی این سیاستها یک قانون مدیریت اقتصاد ملی مینویسیم که اقتصاد ملی ایران چگونه باید مدیریت شود . مقصودمان از مدیریت اقتصاد ملی ایران این بودکه بگوییم دولت را باید از نو بازتعریف کنیم، بگوییم دولت یعنی چه و مأموریتهای بنیادین دولت چیست و چه کارهایی را دولت حتما باید انجام دهد و چه کارهایی را حتما نباید انجام کاال دهد، ی خصوص ی ال چیست و کا ی ا ال عمومی چیست و چرا دولت باید ک ال خودش را از تولید کا ی خصوصی کنار ال بکشد و به تولید کا ی عموم ی بپردازد. ازآن طرف هم یک بازاری را تعریف کنیم که این بازار ال مسئول تولید کا ی خصوصی است؛ بنابراین، براساس این ال سیاست، بسیاری از کا های ال عمومی تبدیل به کا های خصوصی میشودکه نهادهای بازار متقابلشان وجود خارجی ندارد؛ بنابراین، نهادهای بازارشان را به وجود بیاوریم و رابطهی بین دولت و بازار را بازتعریف کنیم. اگر تا حا بازار ال ازنظر شما نهاد کارگزار دولت بوده، از اینجا باید به آن ال استق ل نهادی بدهیم و بازار یک نهاد مستقل شود. اینها یک سری بحثهای بنیادین بودند. فرض کنید پتروشیمی را دارید که تا قبل از آنیک کا ی ال عموم ی محسوب میشد و در انحصار دولت بود. حا اگر ال بخواهید پتروشیمی ا ال ر ا ک خصوصیکنید آیا معادلش در نهادهای بازار وجود دارد؟ ال ا در بازار برای این اص صنف و حرفه هیچ نوع نهادی در بازار وجود خارجی ا ال نداشت... . یا مث صنایع سنگین، خودرو، بانک، ال فو د، بیمه و… . ا در ال هرکدام از اینها، چونک انحصار دولت بودند، در بازار نهادی که بخواهد نسبت به عرضه و تقاضای آنها نظم مبتنی بر رقابت ایجاد کند ا ال وجود ندارد؛ مث دربارهی بانکها این بانک مرکزی استکه این نقش را دارد. یک بانک مرکزی است و یک سری بانک دولتی که عوامل اجرایی بانک مرکزی بودند. حاال که بانک خصوصی مطرح میشود، حا مفهوم بانک و ال تضامین و دفاع از سپردهی مردم نزد بانکها چیست؟ تمام بحث این بودکه وقتی از این مرحله به مرحلهی جدید منتقل میشوید، باید بتوانید نهادهای بازار را درست کنید. فرض کنید در بازار خردهفروشی کفاشی صد سال استکه نهادهای خودش را برای خودش ایجاد کرده یا در بازار نساجی ی ا بنکداری و یا… ولی وقتی ال ا وارد بازار پتروشیمی میشوید، گیر دارید و نهاد مث ه ای متناظر آن وجود ندارد؛ بنابراین، اولینکاریکه نیاز بود ساماندهی بازار بود. قبل از اینکه ال بخواهید فو د را خصوصیسازی کنید، باید اول بگویید که من یک بازاری به نام بازار ال ال فو د دارم و در این بازار فو د مفهوم ساماندهی بازار را تعریفکنید و سطح رقابت و

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2