چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴6 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ شدت تمرکز و نحوهی رقابت و… را مشخص کنید. ا ن من یک ال خودروسازی ال صددرصد دولتی دارم، حا که میخواهد خصوص ی شود، باید ببینمکه شدت تمرکز در بازار خودرو چیست و نحوهی رقابت و دیوار تعرفهای آن چگونه است و آیا اساسً ا میخواهیم رقابت بینالمللی را بپذیریم یا نمیخواهیم؟ نظام قیمت با نظام سطح تعرفهی بازرگانی چگونه ارتباط برقرار میکند؟ دهها سؤال در این وسط وجود دارد که به این سؤالها باید پاسخ داده ال شود. در آن یحهی پی شنهادی باید همهی اینها را میدیدیم. یک: دولت را از نو بازتعریفکنیم؛ دو: بازارها را بازتعریفکنیم؛ و سه: رابطهی بازار و دولت ر ا بازتعریف کنیم. بنابراین، به یک قانونی نیاز بود که آن قانون، قانون مدیریت اقتصاد ملی باشد. بعد هم بهدنبال فرایندهای انتقالهای مالکیت برویمکه باید چند نهاد شکل بگیرد. ما در ایران تا قبل از آن نهادی به نام نهاد رقابت نداشتیم؛ بنابراین، باید نهاد رقابت و شورای رقابت شکل بگیرد. اگر میخواهید وارد واگذاری انحصار طبیعی شوید، مثل گاز و برق و مخابرات و… باید نهاد واضع مقررات کنترل انحصار طبیعی را هم ایجاد کنید که در ایران هیچکدامشان را نداشتیم و هنوز هم نداریم. اینها باید شکل میگرفتند. 80 این در الیحه ۱5 آذر ۱385 تهیه و تحویل داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد، شد. دانش جعفری هم در ۲۱ آذر ۱385 عین ال یحه را بهعنوان ال یحهی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئتوزیران پیشنهاد کرد 81 ( پیوست دوم) تا در جهت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ این الیحه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شود. مدتی گذشت و خبری از آن و الیحه سرنوشتش در دولت نشد. میگفتند کارها خوب پیش میرود و در هیئت دولت مادهبهماده خوانده میشود و پیش میرود، اما پس از چندی مطلع شدیم که آقای احمدینژاد، رئیس ا ال جمهور وقت، ک ال یحه را از دستور کار دولت خارج کرده و کمیتهی سهنفرهای را به مسئولیت آقای پرویز داوودی، معاون اول خود، تشکیل داده و گفته هرچه که این کمیته گفت آن را بهعنوان مصوبهی هیئتوزیران به مجلس می فرستیم. درهرصورت آقای داوودی مسئولش میشودکه آن را جمعبندیکند. من (عباس آخوندی)که عضو دولت نبودم، ولی نتیجهاش را دیدم. آن چیزیکه از 80 . همان. .81 ال «متنکامل یحهی قانونی اجرای سیاستهای اب غی اصل ال ، »۴۴ فارسیخبرگزار ۱9 ، دی .۱385

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2